BIM

Potřeba vytvářet modely staveb je stejně stará jako architektura sama. Každé velkolepé malé i větší dílo bylo nutné důkladně naplánovat a představit záměr co nejsrozumitelněji všem zúčastněným stranám. Vytvořit model stavby bylo to nejvhodnější řešení. Ještě před patnácti lety platilo, že žádný propracovaný stavební projekt se neobešel bez svého zmenšeného modelu nejčastěji z balzového dřeva. S nástupem digitalizace se i projektování podařilo, byť pozvolna, odpoutat od fyzicky náročné práce. Digitální modelování staveb nepřináší stavebnictví jen pouhý převod procesů plánování (tj. kreslení, modelování, řízení informací) do elektronické podoby. Nabízí daleko víc! Množství dříve ani netušených možností a stává skutečností, a tak je informační modelovaní budov (BIM) vpravdě splněným snem všech dávných stavitelů.

BIM – Komfortní způsob komunikace s klientem

V tomto článku bychom chtěli představit pojem BIM jednoduchým způsobem, kde se nebudeme pouštět do odborných definicí a dlouze popisovat funkcionalitu. Naopak se chceme zaměřit a odkrýt ne moc diskutované téma – komunikace projekčního týmu s koncovým klientem – investorem.

BIM – Building Information Modeling – Informační modelování budov

V prvé řadě je dobré zmínit, že BIM není software, nástroj nebo hmatatelný produkt. Je to metoda. Proto se můžete setkat s frázemi „projektování metodou BIM“, „projektování v prostředí BIM“ apod. Základem metody BIM je vytvoření modelu stavby v trojrozměrné geometrii, kde jsou na jednotlivé prvky navázány informace. Můžete si to představit jako kostičky lega, které v sobě nesou informace o rozměru, barvě a dalších parametrech. Z těchto kostiček je „poskládán“ celý model stavby. Takovýto model můžeme prohlásit za model navržený metodou BIM, nebo jak se v praxi často používá „BIM model“.

Nejvýznamnější úlohu plní BIM ve fázi přípravy projektové dokumentace a při realizaci stavby. Což jsou velice odborná témata, kterými se v tomto článku zabývat nebudeme. Zaměříme se na benefity, které zpříjemní a ulehčí komunikaci mezi projekčním týmem a klientem.

Využití BIM při komunikaci s klientem

Rozhodne-li se klient k investičnímu záměru v podobně výstavby nemovitosti (rodinný dům, rekonstrukce chaty, administrativní budova, hala atd.) čeká ho, jako jeden z procesů tohoto záměru, vyhotovení projektové dokumentace. Přenesení vize klienta do stavebních plánů, podle kterých se stavba zrealizuje. Tyto plány jsou v současné době vyhotovovány v podobě klasické dvourozměrné dokumentace (půdorysy, řezy, podhledy apod.). Ke „čtení“ takovéto dokumentace a orientaci v ní je často potřeba určité úrovně odborných znalostí. Proto může nastat situace, že v očích klienta nemusí být dokumentace srozumitelná a tím může dojít ke zkreslení nebo nenaplnění představ klienta. Při následné realizaci je už mnohdy pozdě na změny.

V tomto směru může BIM výrazně zvýšit srozumitelnost projektové dokumentace. Přechodem z dvourozměrného zobrazení do trojrozměrného získá klient komplexní představu o prostoru, dispozičním řešení, barevném řešení apod. Při prohlížení modelu ve 3D grafice není potřeba žádných odborných znalostí k tomu, aby klient pochopil předložený návrh projekčního týmu. Tím, že projekční tým navrhuje budovu metodu BIM od prvotní studie má klient možnost sledovat postup návrhu po celou dobu v pro něj srozumitelném 3D prostředí. Komunikace mezi projekčním týmem a klientem se tak dostává na komfortní úroveň, kde se eliminují téměř všechny bariéry.

Projekční tým vytvoří klientovi takzvaný prototyp stavby, který téměř odpovídá realizované skutečnosti. V praxi to znamená, že klient dostane do rukou standardní projektovou 2D dokumentaci plus BIM model, který přesně zobrazuje 3D geometrii stavby, a ve kterém všechny prvky budou nést řadu informací (rozměry, objem, plocha, materiál, barvy, hmotnost atd.). Klient má možnost prohlédnout si stavbu ve 3D prostoru ještě před tím, než jí zrealizuje

Máme-li tedy k dispozici BIM model, prototyp stavby, nabízí se využít potenciál modelu nejen k zobrazení ve 3D grafice, ale například také ke sledování finančních nákladů na stavbu. Každý prvek v modelu nese nepřeberné množství informací. Na základě těchto informací je možné už v průběhu projekčních prací získávat data, která bychom, při projektování klasickým způsobem, pravděpodobně dostali až na konci projektu ve formě výkazu výměr. Vedle prostorového, řekněme architektonického, pohledu na model je možné získat také ekonomický pohled, který má mnohdy stejnou důležitost.

Nový standard procesu navrhování a užívání staveb

Vše kolem nás se přirozeně vyvíjí. Často vývoj znamená, že se technologie stávají složitějšími za účelem větší funkcionality. V případě BIM technologie z pohledu klienta je tomu naopak. Jinak řečeno – složitá věc, jako je projektová dokumentace, může být v prostředí BIM zpracována velice srozumitelným způsobem při zachování všech odborných parametrů. BIM je novým standardem a toto tvrzení platí u našich projektů.

Nástupem virtuální a rozšířené reality dostává BIM ještě další přidanou hodnotu. Nejenže je možné prohlédnout si stavbu ve 3D grafice na obrazovce počítače, ale už dnes nabízíme, za použití speciálních brýlí prostředí virtuální reality, ve kterém se můžete procházet stavbou v měřítku 1:1, stejně tak jako se procházíte v reálném světě.

Z pohledu klienta, koncového uživatele je technologie BIM obrovským krokem vpřed. V kombinaci s virtuální realitou pro něj dostává proces návrhu stavby zcela jiný rozměr. Přispívá ke zkvalitnění a naplnění představ klienta o výsledném produktu. BIM tedy není pouze výsadou odborníků, ale umožňuje komfortní komunikaci napříč všemi subjekty vstupujícími do procesu navrhování stavby velice srozumitelným způsobem.

Pokud se chcete o výhodách projekce staveb metodou BIM dozvědět více, navštivte naši kancelář. Rádi s Vámi probereme, jaké přínosy by mohlo mít zpracování projektu v BIMu konkrétně pro Vaši stavbu.