BIM

PROČ VYUŽÍT INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB – BIM

Jak přemýšlíte o svých stavbách? Představujete si je jako nesouvislé tlusté plné a tenké čerchované čáry doplněné tu a tam kótami? Nebo v myšlenkách vidíte skutečné stavby – to, čím jsou – stěny, střechy, okna, to, jak vypadají? Vidíte, jak se procházíte prostory, přemýšlíte o jejich barvách a materiálech? Vidíte i to, co byste rádi viděli, když to potřebujete, co mají skryté v útrobách -„tady někde to vedení asi povede…“ A vidíte i to, jaké by měly být. Ale představivost může být zrádná a je třeba její předpoklady ověřit. Je třeba, aby to všechno, právě tak, jak to vidíte Vy, viděli i ostatní.  Aby se sami procházeli po stavbě a doplňovali do „Vaší představy“ důležité nápady.   Aby to viděl a rozuměl tomu celý management, aby to viděly a rozuměly tomu firmy, které se budou na stavbě podílet, aby to viděl nakonec i správce areálu, aby pro něj stěny zůstávaly průhledné. Toto všechno Vám informační modelování staveb – BIM může nabídnout.

Tvoříme pro Vás stavby tak, jak je vidíte ve svých představách – vytváříme inteligentní digitální modely staveb – projektujeme v BIM.

INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB - BIM, OBRÁZEK STUDIE PROVEDITELNOSTI

CO JE TO INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB – BIM

Pojem BIM ( z angl. Building Information Modeling), česky INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB, chápeme jako soubor postupů a činností, kterými vzniká nebo se spravuje inteligentní digitální model stavby nebo souboru staveb.

Nejedná se tedy o pouhý vizuální model, ale spíše o strukturovanou databázi informací o stavbě jejíž součástí je zejména sdělení o kategorii a typu prvku, informace o jeho poloze a rozměru, prostorové orientaci, dále obvykle obsahuje podrobnější popis, specifické označení, určení materiálu, grafické zobrazení a další nutně požadované údaje v návaznosti na účel použití.

Informační model stavby vzniká digitalizací informací o stavbě buď při návrhu v projekční fázi (projekce staveb v BIM) nebo převedením reálných dat existující stavby do digitální podoby (viz. také pasportizace staveb).

INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY - BIM

Informační model stavby může zaniknout společně s odstraněním stavby, když pozbývá své funkce. Nebo částečně již v průběhu životního cyklu stavby, nedochází – li k jeho aktualizaci a ztrácí platnost.

Protože vytvoření rozsáhlé strukturované databáze informací o stavbě je časově i finančně náročný proces, je třeba již při jejím vytvoření uvažovat o tom, jak bude dále databáze spravována a udržována aktuální, aby investice do pořízení informačního modelu byla co nejefektivnější. Pozdější proces revalidace neaktuálních a neplatných dat může být i náročnější a nákladnější než pořízení databáze samotné.

Databázi informačního modelu stavby je možné spravovat buď externě nebo interně. Příkladem externí správy může být u jednoduchých stavebních databází projekční kancelář. Projekční kancelář pořídí BIM model novostavby, po výstavbě aktualizuje model stavby na stav skutečného provedení a následně udržuje model aktuální v případě rekonstrukcí, přestaveb a oprav, připravuje půdorysné podklady pro tvorbu map a plánků apod. Dalším příkladem externí správy může být společnost poskytující facility management (správu majetku). Vzhledem ke každodenní práci s databází bude BIM model stavby obsahovat mnoho dalších informací o každodenním provozu stavby, organizaci prostoru až např. po informace o nutných revizích zařízení a jejich časování.

Interní správu pak může zajišťovat např. specializované oddělení, které má na starost správu budov ve vlastním jednotném prostředí CDE (z angl. Common Data Environment– společné datové prostředí) s různou mírou oprávnění přístupu pro jednotlivé uživatele ze společnosti.

Pro všechny způsoby správy databáze informačního modelu je bezpodmínečně nutné mít k dispozici zdrojová data v nativním plně upravitelném formátu. Chcete- li pracovat s tabulkovou databází nepostačí Vám .pdf, ale vyžádáte si soubor v .xls . Obdobně u BIM modelu pro další plnohodnotnou správu modelu bez ztráty informací nepostačí otevřený formát .ifc ale je nutné, aby ten, kdo bude BIM model spravovat, měl možnost přístupu i ke zdrojovým datům. V případě, že byl BIM model vytvořen v programu Autodesk Revit, je to formát .rvt.

INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB - BIM

KDO MÁ DATA, JE „KING“

V dnešní době, nechvalně známé úniky dat ze sociálních sítí, asi není nutné připomínat, že ten, kdo má data, má vše. Možná jste se s tím ale setkali v jiné podobě. Typicky starší areály a budovy mají jedno osobu hlavního správce, který už toho hodně pamatuje a má o všem přehled. Řeší se s ním, jakékoli opravy, přestavby, má v hlavě informace, které jinde nenajdete. Náhrada takového člověka např. při odchodu do důchodu je velký problém. Nový zaměstnanec upadá do chaosu, neboť nemá k dispozici informace o majetku, který má spravovat. Nebo respektive je nemá shromážděné na jednom místě, ale část existuje v excelovských tabulkách, část je někde ve stohách dokumentace, část je jinde v papírových poznámkách a velká část dost možná také navždy zmizela s odchodem bývalého správce. Řešením je včas zahájit tvorbu informační databáze inteligentního modelu stavby a uchovat tak přehledně informace přiřazené ke svým digitálním reprezentacím reálného světa.

V případě novostaveb je využití BIM ještě širší. Vzniká databáze hypotetických informací, které zatím v reálném světě nemají svou reprezentaci. To přináší výhodu možné simulace variantních řešení včetně kontroly vzájemné provazby prvků stavby a jejího okolí. Veškeré požadované vizuální návaznosti je možné sledovat „na živo“ exportem vizuálních informací z databáze BIM do programu pro zobrazení ve virtuální realitě. Ostatní sledované informace např. obestavěný prostor, užitná plocha, plochy oddělení, množství lůžek aj. mohou být průběžně exportovány do dalších aplikací pro práci s číselnými daty. Důležité je, že zůstává stále jediný validní zdroj dat, který zajišťuje jejich celistvost. A máte-li kvalitní a dobře strukturovaná data pod kontrolou, pak máte na cestě k Vašim cílům vyhráno.

JSEM INVESTOR, CHCI BIM, JAK ZAČÍT A S ČÍM MI MŮŽETE POMOCI

 1. Informujte nás o Vašem projektovém záměru (pasportizace stavby/ areálu, rekonstrukce, nová výstavba).
 2. Domluvíme si s Vámi schůzku a vyhodnotíme možnosti využití informačního modelování stavby. Posoudíme, které data jsou pro Vás důležitá a jak je v databázi informačního modelu sledovat.
 3. Připravíme pro Vás dokument EIR (z angl. Employers Information Requirements – požadavky objednatele na informace), který bude jasně specifikovat jaké cíle jako investor chcete použitím metody BIM dosáhnout a jaké informace jsou pro Vás důležité. Dokument je možné použít např. jako přílohu k zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele.
 4. Připravíme pro Vás kompletní BIM Protokol. Jedná se o dokument, jehož součástí je jednak dokument EIR, jednak dokument BEP (z angl.  BIM Execution Plan – česky plán realizace BIM) tj. podrobný návod, jak zajisti dosáhnutí cílů stanovených v dokumentu EIR. Součástí BIM Protokolu je obvykle také specifikace požadavků na CDE (z angl. Common Data Environment – česky Společné datové prostředí. BIM Protokol může sloužit také jako příloha k zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele.
 5. V případě, že se převádí do informačního modelu existující stavební objekty, je celý proces zahájen pasportizací – zpracováním dokumentace stávajícího stavu, jejíž účelem je shromáždění požadovaných dat vytyčených v dokumentu EIR. Zajistíme zpracování zadání pro zaměření stavby nebo ve spolupráci s naší partnerskou geodetickou kanceláří pro Vás přímo zaměření stavby zajistíme.
 6. Dle získaného zaměření stávajících staveb (obvykle mračno bodů z laserového skeneru a geodetické polohopisné výškopisné výkresy) a sesbíráním ostatních dat (archivní dokumentace, informace od správce areálu apod.) připravíme pro Vás pasportizační informační model stavby včetně veškerých požadovaných jeho datových výstupů (např. výkresová dokumentace, výkazy prvků).
 7. Zpracujeme pro Vás pro návrh areálu návrh studie proveditelnosti záměru. Informační modelování staveb – BIM budete moci využít zejména pro veškeré prostorové simulace a virtuální realitu.
 8. Zajistíme pro Vás veškeré nutné speciální průzkumy (inženýrsko- geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, hlukovou studii aj.)
 9. Zpracujeme pro nové stavby návrh od fáze Studie. V rámci BIM budete moci využít veškeré zejména prostorové simulace a virtuální realitu. Dále pak veškeré informace požadované již v úvodu projektového záměru.
 10. Vypracujeme dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti k vyřízení pravomocného povolení a PENB. V rámci BIM budete moci využít veškeré prostorové simulace a virtuální realitu. Dále pak zobrazení veškerých informace požadovaných v dané fázi projektového záměru.
 11. Vypracujeme dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr. V rámci BIM budete moci využít poloautomatické generování rozpočtu. Veškeré prostorové simulace a virtuální realitu. Dále pak zobrazení veškerých informace požadovaných v dané fázi projektového záměru. Předání informačního modelu v otevřeném formátu stavební firmě pro zpracování realizační cenové nabídky.
 12. Spolupracujeme s Vámi na výběru zhotovitele stavby.
 13. Provádíme autorské dozory při realizaci stavby a podporu BIM. Informační model stavby v této fázi slouží zejména Vám a realizační firmě pro správné zhotovení zakázky.
 14. Zpracujeme dokumentaci skutečného provedení stavby. Tato dokumentace v rámci metody BIM by měla být zpracovávána již v průběhu jednotlivých stavebních prací postupně v úzké spolupráci s realizační firmou a s ověřením formou laserového skenování stavby.
 15. Pomůžeme Vám s provázáním informačního modelu na správu budov. Konzultací s Vámi vybraným dodavatelem, případně doporučíme, jaký program zvolit. Případně zajistíme konzultaci u našeho smluvního partnera. Proces je nutné zohlednit na základě dokumentu EIR již v předchozích fázích zpracování modelu.
 16. Zapracujeme do informačních modelů stavby změny v rámci jejich životního cyklu.
 17. Vypracujeme pro Vás speciální výstupy datových sad z informačního modelu – např. specifická schémata, marketingové materiály, orientační plány, analýzy využití prostor apod.

Pokud se chcete o výhodách projekce staveb metodou BIM dozvědět více, navštivte naši kancelář. Rádi s Vámi probereme, jaké přínosy by mohlo mít zpracování projektu v BIMu konkrétně pro Vaši stavbu.