PROJEKTY

Studie výstavby BD – prověření tří lokalit 09/2021

Studie prověření tří lokalit pro město v Moravskoslezském kraji vyhodnocovala komplexně využitelnost tří pozemků pro zástavbu bytových domů. Přitom v jedné z lokalit se jednalo o bytový dům se zaměřením na bydlení seniorů, v ostatních lokalitách se jednalo o bytové domy bez zaměření na cílovou skupinu obyvatel. Zpracování projektu předcházela rozsáhlá analýza podkladů, technické infrastruktury, vyhodnocení dříve provedených stavebně -technických a jiných průzkumů u pozemků, které jsou v současnosti zastavěny. Důležité pro návrh bylo také mapování historie urbanistických souvislostí místa v kontextu posledních několika staletí, které odrylo hlubší vazby v krajině . Součástí studie byla technická zpráva, situační výkresy včetně koordinační situace, dále pak zpracování variantních rozpočtů a závěrečná SWOT analýza s vyhodnocením a doporučením pro další postup. Vizualizace zobrazují předpokládané urbanisticko – stavební řešení, které bude dále rozpracováváno v rámci samostatných studií jednotlivých staveb.

BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY URBANISTICKÁ DISPOZICE
PRODEJNA CHEESE MARKET 09/2021

Projekt vestavby obchodní jednotky Cheese Market do obchodního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. Návrh designu byl vytvořen na míru pro tuto jednotku a kombinuje v sobě industriální styl se sofistikovaným prodejem “ luxusních klenotů“ v podobě sýrů.

VESTAVBA PRODEJNY CHEESE MARKET
VESTAVBA PRODEJNY CHEESE MARKET
GUTY NOVÝ JIČÍN 08/2021

Projekt přestavby obchodní jednotky fastfood Guty v obchodním centru Tesco v Novém Jičíně. Návrh jednotky se řídil standardizovaným design manuálem pro tento stravovací řetězec.

REFIT OBCHODNÍ JEDNOTKY GUTY V OC TESCO NOVÝ JIČÍN
RD KRMELÍN 08/2021

Projekt s náročným zadáním komplexní odvážné přestavby rodinného domu původně tradičního venkovského designu s pultovými střechami na moderní vilu s bazénem včetně návrhu zahradních úprav. Pasportizace stavby byla zpracována s využitím laserového skenování do mračna bodů. Pro zobrazení BIM modelu ve fázi studie byla využita virtuální realita.

NÁVRH RODINNÉHO DOMU
Obrázek z virtuální reality k projektu stavby.
NÁVRH RODINNÉHO DOMU
Obrázek z virtuální reality k projektu stavby.
RODINNÝ DŮM V OSTRAVĚ 07/2021

Projekt pasportizace a návrhu přestavby rodinného domu v Ostravě byl zpracován s využitím laserového skenování mračna bodů, které poskytlo přesné podklady pro zpracování BIM modelu. Návrh se opíral zejména o hledání harmonie a rovnováhy celkově původně výrazně asymetrického domu. Hlavní novou hodnotou návrhu je velkorysá terasa s vířivkou která vznikla při jižní stěně domu. Součástí projektu byl také návrh oplocení, krytého parkovacího stání a koncepce řešení zahrady, vše zobrazené také ve virtuální realitě.

PROJEKT PŘESTAVBY RODINNÉHO DOMU
PALÁRNA ŠTRAMBERK 05/2021

Pasportizace objektu Palárna ve Štramberku pro plánovanou celkovou přestavbu. Objekt se skládá z kulturního sálu a restaurace. Pasportizace stavby probíhala formou laserového skenování stavby a následně modelací skutečného stavu budovy metodou BIM v softwaru Revit.

BIM MODEL - PASPORT OBJEKTU PALÁRNA
Informační model objektu (BIM)
Řez BIM modelem
LASEROVÝ SKEN - MRAČNO BODŮ, OBJEKT PALÁRNA
Mračno bodů z laserového stacionárního skeneru
POHLED NA FASÁDU OBJEKTU PALÁRNA
Pohled na uliční fasádu (BIM model)
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A OKEN PŘÍVOZSKÁ 899/22 V OSTRAVĚ 05/2021

Návrh prováděcí dokumentace výměny oken, dveří a výloh na objektu kulturní památky Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě. Obnova památky se týkala vstupního podlaží v uliční frontě a také úpravy ve dvorní části objektu.

Pohled na fasádu kulturní památky Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě - návrh obnovy
VILA V HAVÍŘOVĚ 02/2021

Velkorysý projekt vily v Havířově vznikal kousek po kousku velmi aktivní spoluprací klienta s naší projekční kanceláří ve virtuální realitě. Procházel se jak exteriér, tak celý interiér budovy a kontrolovaly se dispozice, rozměry, vizuální návaznosti. Díky informačnímu modelu stavby měl klient také k dispozici podrobnou studii zastínění pozemku stavbou v různých dnech roku a časových rozmezích pro ještě přesnější rozhodování o vývoji projektu. Součástí projektu v závěrečné fázi byl také návrh koncepce zahrady včetně jeho převedení do virtuální reality.

VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
BYT NA FIFEJDÁCH 12/2020

Projekt zpracovaný metodou BIM včetně fázování stavby (4D) zahrnoval zaměření stávajícího stavu, zhotovení pasportu, návrh řešení a vypracování prováděcí dokumentace přestavby bytu 1+kk včetně statického posouzení, změny způsobu vytápění, elektroinstalace a konceptu interiéru. Koncept interiéru (= zjednodušený projekt interiéru) řešil zejména rozvržení nábytku, volbu designu, barevnosti a materiálového řešení. Hlavním prvkem byl návrh atypického stolu na míru, který umožní z postele vytvořit pohodlné denní sezení. Celý projekt včetně konceptu interiéru byl také investorovi prezentován procházkou ve virtuální realitě.

Obrázek z virtuální reality projektu + postprodukce
Obrázek z virtuální reality projektu
Obrázek z virtuální reality projektu
BIM model
BIM model – nový stav
BIM model
BIM model – nový stav
BYTOVÝ DŮM KARVINÁ FRYŠTÁT 11/2020

Předmětem projektu byla pasportizace historického objektu bytového domu v památkové zóně. Stavba, jejíž nejstarší části pravděpodobně vznikly již v 16. století, prošla řadou přestaveb, které jsou dodnes v dispozicích čitelné a vytváří jednotlivé historické vrstvy. Přibližně dnešní podobu získala stavba v roce 1913. Zhotovení dokumentace stávajícího stavu s určitou garantovanou přesností bylo možné jen za pomoci 3D laserového skenování. Geodetická kancelář 3GEOME3 s využitím skeneru FARO FOCUS vytvořila pro nás zaměření formou mračna bodů (Point Cloud) všech vnitřních prostor i exteriéru budovy, které bylo podkladem pro zhotovení 4D fázovaného BIM modelu. Součástí projektu byl také návrh přestavby 3. NP a 4.NP (podkroví) na bytové prostory.

Mračno bodů zhotovené 3D skenováním v prostředí projektového prostoru sw. Revit.
mračno bodů
Mračno bodů zhotovené 3D skenováním v prostředí projektového prostoru sw. Revit.
řez budovou
Pasport řez budovou
půdorys bytového domu stávající stav
Půdorys 4.NP pasport stavby
půdorys bytového domu návrh
půdorys 4.NP návrh
pohled na bytový dům od jihovýchodu
pohled jihovýchod
RODINNÝ DŮM U OPAVY 11/2020

Projekt rekonstrukce dvougeneračního rodinného domu zahrnoval několik částí. Stávající objekt cca z 60. let byl podrobně zaměřen laserovým dálkoměrem a byl zhotoven pasport stavby (dokumentace stávajícího stavu ). Navržené stavební úpravy řeší změnu dispozice 2.NP tak, aby odpovídala požadavkům na moderní bydlení mladé čtyřčlenné rodiny. Součástí byl také návrh koncepce a stylu interiéru včetně výběru hlavních prvků.

RODINNÝ DŮM U OPAVY PŮDORYS PASPORT
RODINNÝ DŮM U OPAVY PŮDORYS STUDIE
RODINNÝ DŮM V OSTRAVĚ 08/2020

Projekt celkové přestavby rodinného domu ze 70. let. Zpracování projektu proběhlo metodou BIM včetně fázování stavby a virtuální reality.

Navržené řešení je odvážnou transformací typické rodinné zástavby ze 70. let. Původní rodinný dům byl dispozičně i hmotově variací na tradiční tzv. „šumperák“ se spodním obslužným podlažím, vrchním obytným patrem, úzkým balkónem podél severozápadní stěny a zvýšenou terasou na jihovýchodu.

Řešení nového stavu vycházelo z požadavků investora na přímý vstup z obytného patra do zahrady. Svahové poměry na pozemku umožnili rozčlenit zahradu na dvě hlavní pobytové úrovně, aniž by byly terénními úpravami dotčeny okolní pozemky. Obě úrovně jsou vhodně odděleny opěrnými zídkami se záhony a propojeny exteriérovými schodišti. Zterasování zahrady umožnilo efektivněji využít vnější plochy a zároveň dodalo zahradě dynamiku. Modelací terénu se od jihovýchodu jeví dům jako jednopodlažní, od severovýchodu je patrné i suterénní podlaží, které bude sloužit jako wellness a doplňkové zázemí pro hlavní obytné funkce domu v 1.NP. Vnější vzhled domu, nerozčleňuje opticky jednotlivé patra, ale utváří kompaktní hmotu budovy zasazenou do terasovitého svahu. Moderní vzhled podtrhuje volba čistě bílé silikon-silikátové omítky, takže dům vyniká ve vzrostlé okolní zeleni, která výstavbou nebude dotčena.

Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
STUDIE ZASTAVITELNOSTI, BYTOVÝ DŮM LIDICKÁ, OPAVA 04/2020

Předprojektová příprava – prověření možnosti investiční výstavby bytového domu na ul. Lidická v Opavě – soulad s územním plánem, dispozice pozemku, existence sítí

VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VYSTUPNÍCH DVEŘÍ NÁDRAŽNÍ 04/2020

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává náhradu ocelových výkladců vstupních dveří cca z 80. let minulého století a návrh nového řešení v souladu s historickým vzhledem kulturní památky v městské památkové zóně. Dům v letech 1896 – 1897 vyprojektoval a postavil ostravský stavitel František Jureček. Návrhem jsme se snažili o přiblížení se původnímu vzhledu stavby v rámci stávajících dispozic. Snad se jednou obnovy dočká také zbývající část fasády, aby tento skvostný dům vynikal v celé své kráse. Bylo nám ctí se na vzhledu této stavby podílet.

REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY OSTRAVA
Realizace projektu obnovy parteru památky Nádražní 41
Objekt Nádražní 41 před a po realizaci
Před a po realizaci
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A OKEN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 03/2020

Projekt řešil úpravu parteru budovy, která je kulturní památkou v historickém jádru města. Budova byla za minulého režimu v parteru přestavěna dle tehdejších trendů. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává na základě archivních podkladů návrh řešení, které dotváří původní historický vzhled stavby.

Rekonstrukce historické fasády, vizualizace
DŮM Č.P. 130, OKRES BRUNTÁL 11/2019

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba dvou novostaveb. Předmětem projektové dokumentace byla změna dokončené stavby asi 200 let staré historické budovy a návrh přibližně stejně velké přístavby k tomuto objektu. Projekt prošel řadou změn s ohledem na vývoj plánů investora. Později byl rozšířen o přístavbu krytého stání pro automobily a skladové části. Stavba se nachází nedaleko rybníka, v těsné blízkosti vodního toku. Součástí projektu je také návrh veškerého souvisejícího vybavení a technické infrastruktury (domovní ČOV, výustní objekt dešťových vod do vodoteče, oplocení, terasa s přemostěním, bazén, stavba altánu, zpevněné plochy, přeložka NN a splav) . Stavba bude sloužit jako komfortní bydlení pro 4 až 6-ti člennou rodinu. Projekt maximálně využíval fázování modelu BIM. Součástí byla také prezentace projektu ve virtuální realitě.

Pohled na budovu od severovýchodu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu + postprodukce
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled z terasy u bazénu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Půdorys  rodinného domu 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys rodinného domu 2.NP ve fázi studie projektu
Půdorys 2.NP ve fázi Studie projektu
RD FRYŠTÁTÁSKÁ, DĚLENÍ POZEMKŮ 08/2019

Projekt se zabýval konceptem nového rodinného domu a nejvhodnějšího rozdělení parcel za tímto účelem nové výstavby.

BYTOVÝ DŮM MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 04/2019

Předmětem projektu byla pasportizace cca 120 let staré budovy bytového domu a následně návrh nového dispozičního uspořádání. Projekt řešil rozdělní větších bytových jednotek na více menších a adaptaci nevyužívaného půdního prostoru na byt. Součástí byla také studie proslunění. Projekt byl zpracováván metodou BIM s využitím fázování projektu. Rozsah demolic byl tedy zřejmý již ve fázi studie. Aktuálně (červen 2020) je stavba v realizaci.

PŘESTAVBA BYTOVÉHO DOMU
půdorys projektu přestavby bytového domu
půdorys projektu přestavby bytového domu
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ NA P.Č. 427 02/2019

Komplexní projekt přestavby dvou budov v památkové zóně v centru města a adaptace dvorní části pro parkování. Projekt byl rozdělen na několik výstavbových etap. Projekce metodou BIM zaručovala maximální přesnost a návaznost všech fází od pasportizace až po dokumentaci pro provádění stavby s ohledem na bourací práce i nový stav. Pro pasportizaci budov bylo využito laserové scanování. Předmětem první etapy byla oprava uliční fasády jedné z budov, kde organizace památkové péče požadovala návrat ke zcela zničené původní historické fasádě. Návrh představuje soudobé ztvárnění s reminiscencí původních prvků, ale v novodobé, cenově příznivější, formě.

PASPORT BYTOVÉHO DOMU
VESTAVBA PRODEJNY ELEGANTBABY,
BOHUMÍRA ČETYNY 3025/15, OSTRAVA – BĚLSKÝ LES
08/2018

Kompletní adaptace prázdné nájemní prodejní jednotky na obchod s luxusním dětským oblečením. Záměrem investora bylo vytvořit nadstandardně příjemné prostředí pro nákupy oděvů pro slavnostní příležitosti. Návrh vycházel z přírodních zemitých barev tón v tónu s firemní grafikou. Na podlaze a látkových dekoracích byl použit mírný bronzový lesk. Kovové prvky jsou stříbrné. Webové stránky a e-shop této prodejny : https://www.elegantbaby.cz/

PŘEDCHOZÍ PRAXE

Ing. arch. Miriam Muroňová

ATOS – 6, spol. s.r.o.  – architekt, Revit specialista

REKONSTRUKCE KOUPELNY 05/2014
Přestavba koupelny z 80. let v rodinném domě při zachování původní kamenné dlažby.
Rekonstrukce koupelny pohled shora - vizualizace
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Fotografie realizace rekonstrukce koupelny
Půdorys realizační projekt interiéru.

KANIA a.s.  – projektový manažer

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU ČP. 1906, POD MARJÁNKOU 12, PRAHA 6 07/2018
IPF – 18 – PROGRAM FASÁDY PORTFOLIO RESIDOMO, S.R.O., ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ DOMŮ 07/2018
CYKLOSTEZKA W, PORUBA – KRÁSNÉ POLE 06/2018
GENEREL JESENICKÉ NEMOCNICE – STUDIE 06/2018

KOHL Architekti s.r.o.  – architekt

BAGETERIE KARLÍN 12/2017
GENERÁLNÍ DODÁVKA PROJEKTU RESTAURACE GUTY FASTFOOD V RÁMCI NÁJEMNÍ JEDNOTKY V KAUFLANDU UL. VÍTKOVICKÁ, OSTRAVA (JEDNOTKA 09.52) 11/2017
VEĽKOOBCHODNÁ PREDAJŇA OLD HEROLD S.R.O. SO ZÁZEMÍM 11/2017
GUTY PRAHA STODŮLKY 2017 JEDNOTKA 09.13, 09.40 10/2017
 VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉHO CENTRA VČETNĚ PŘELOŽEK STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKYCH SÍTÍ  09/2017
APARTMÁN UL. VALENTINSKÁ, PRAHA 09/2017
REKONSTRUKCE REKREAČNÍHO AREÁLU SKALKA 08/2017
NOVOSTAVBA  RODINNÉHO  DOMU 08/2017
 ÚZEMNÍ STUDIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V NOVÉM JIČÍNĚ 07/2017
GUTY REVÚCA 06/2017
POLYFUNKČNÍ DŮM NA UL. 28. ŘÍJNA 06/2017
GUTY SOKOLOV JEDNOTKA 09.25 05/2017
APARTMÁN UL. POPSKÁ 04/2017
SKLAD PB LAHVÍ, SKLADOVÝ AREÁL DÉMOS 04/2017
STUDIE RD HLOŽKOVI 02/2017
KRYTÝ MANIPULAČNÍ PŘÍSTŘEŠEK S JEŘÁBEM 01/2017
STAVBA RODINNÉHO DOMU NA POZEMKU PARC. Č. 576/6 V K.Ú. MALENOVICE 690783 01/2017
PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO AREÁLU V BOLATICÍCH 12/2016
RODINNÝ DŮM 10/2016
 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 VČETNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘÍJEZDOVÉ
 KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH PLOCH 
09/2016
OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV, ADAPTACE JEDNOTKY (SHELL AND CORE) 2.A.01. (680,35M2) NA PRODEJNU NÁJEMCE MARTES SPORT 08/2016
REKONSTRUKCE BYTU Č. 16 NA ULICI JANOVSKÉHO 767/29, PRAHA 7 06/2016
STUDIE PŘESTAVBY ZAHRADNÍHO DOMKU 05/2016
 OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS
 V NOVÉM JIČÍNĚ
05/2016
VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX 04/2016
PROJEKT ADAPTACE OBCHODNÍ JEDNOTKY Č. A.10.02.1 V OC NISA LIBEREC NA PRODEJNU MARTES SPORT 04/2016
PŘESTAVBA GARÁŽE NA SÍDLO FIRMY FADI AKRA 03/2016
GUTY PRAHA STODŮLKY JEDNOTKA 09.15 02/2016
UDRŽOVACÍ PRÁCE ADMINISTRATIVNĚ – SKLADOVACÍHO AREÁLU V BÍLOVCI_3.ETAPA 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 01/2016
HŘIŠTĚ U HZS HLUČÍN 01/2016
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SIKO ČIMELICE 12/2015
TERASA KOVALOVI 11/2015
REFIT SPOLEČNÝCH PROSTOR OC PARK HOSTIVAŘ NA 1.-2.NP OBJEKTU, RELAX ZÓNA A,B 10/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 10/2015
FORUM NOVÁ KAROLINA – JEDNOTKA P31R001 09/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 09/2015
ROZŠÍŘENÍ AREÁLU DÉMOS III.-V. ETAPA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A3 09/2015
SANIERUNG UM- UND ANBAU EFH SAGENHOFWG 07/2015
HŘIŠTĚ U HZS RÝMAŘOV 06/2015
ÚZEMNÍ STUDIE Č.60 – 13/2014 NA ŠANCÍCH 04/2015
STUDIE PŘESTAVBY- REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU 04/2015
INTERIÉR LOŽNICE SE ŠATNOU 03/2015
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOMERČNÍ JEDNOTKY  – PRODEJNY NA ZUBNÍ ORDINACI 03/2015
STUDIE PŘESTAVBY ČÁSTI OBJEKTU PAVLOVOVA 40 NA RESTAURACI PELLEGRINO 03/2015