PROJEKTY

Projekty – představujeme Vám přehled zpracovaných stavebních projektů s popisem jejich rozsahu a metody zpracování, doplněný obrazovou přílohou z dokumentace staveb.

BYTOVÝ DŮM V PŘÍBOŘE 01/2024

Projekt kompletního skenování a pasportizace stavby včetně statického vyhodnocení pro přestavbu podkroví pro bytové účely řešil památkově chráněnou stavbu na náměstí v Příboře. Komplikovaná stavba protáhlého nepravidelného půdorysu s několika historickými vrstvami byla podrobně zmapována laserový skenováním, které umožnilo vytovřit přesnou dokumentaci stávajícího stavu a odhalit také deformace a poruchy stavby. Projekt byl zpracován metodou BIM. Informační model stavby byl projektován v softwaru Revit.

půdorys stavby - pasport objektu metodou BIM
půdorys stavby v informačním modelu
pasportizační informační model stavby
informační model stavby
obrázek BIM modelu pasportu
řez informačním modelem stavby
ANTRACIT PROPERTY 1, PLZEŇ 11/2023

Projekt ANTRACIT PROPERTY 1 je adaptací části bývalých plzeňských Železničních opraven a strojíren na využití pro administrativní a skladové účely. Projekt se skládá z pěti stavebních a sedmnácti inženýrských objektů.  Studii záměru řešení zpracoval ateliér PROFURE atelier s.r.o., Ateliér Ostrava s.r.o. byl jako generální projektant zpracovatelem skenování staveb, dokumentace skutečného stavu všech objektů, geodetického zaměření, zhotovení průzkumů stavebně-technického, inženýrsko-geologického, radonového, korozního, průzkumu na azbest, penetračního sondování konstrukcí a zpracovatelem projektové dokumentace pro odstranění některých staveb v území, projektové dokumentace pro společné povolení v Etapě I, v Etapě II a Etapě III. a projektové dokumentace pro provádění stavby v Etapě I, která zahrnovala naprostou většinu stavebních objektů.

Projekty administrativní budovy a skladových hal v Plzni

Objekt historické budovy byl postaven okolo roku 1870 a až do současnosti si ponechal převážně původní hmotové členění. Hlavní jižní křídlo bylo navrženo jako přestavba na moderní administrativní budovu s monumentální převýšenou vstupní halou s hlavním schodištěm, vestavěnými podlažími a novou střešní nástavbou. Halové objekty si ponechaly svůj charaktera a byly modernizovány včetně zázemí. Původní dřevěný krov menšího skladu byl nahrazen novou ocelovou konstrukcí. Oba halové krovy byly zatepleny. Pozdější jednopodlažní přístavba z 50. let 20. století byla v rámci zpracování projektu odstraněna a nahrazena novou dvoupodlažní přístavbou, která na původní stavby navazuje jak vizuálně, tak funkčně. Areál byl doplněn novým halovým objektem s administrativní vestavbou a centrálním prostorem komunikačních, parkovacích a reprezentativních ploch.

Projekty administrativní budovy a skladových hal v Plzni

Pro zpracování projektu byla zvolena metoda fázovaného informačního modelu stavby ( BIM ), který byl založen na pasportizaci z přesného geodetického skenu staveb. Poznatky získané skenováním byly doplněny podrobným stavebně-technickým průzkumem tak, aby byl umožněn přepočet historických konstrukcí na nové přitížení např. zateplením a instalovanými technologiemi. Na sedlovou střechu nového objektu byla plošně navržena fotovoltaická elektrárna. Veškeré profese technického zařízení budovy byly zpracovány metodou BIM, což zajistilo možnost perfektní koordinace všech projektových týmů i vzhledem k tvarově komplikovanému interiéru stavby.

laserový sken areálu staveb
Laserový sken staveb, podklad pro dokumentaci stávajícího stavu
informační model stavby
Složený informační model stavby – návrh pro společné povolení
informační model technického zařízení stavby
Složený informační model stavby – zobrazení TZB v SO 01- SO 04
VÝSTAVBA AREÁLU FIRMY KVAZAR11/2023

Projekt novostavby areálu stavební firmy KVAZAR v lokalitě brownfieldu dolu Alexandr v Ostravě. Design stavby se vyvíjel podle aktuálních požadavků klienta a předcházela varinta zpracovaná o několik let dříve.

Finální varianta navazuje na základní principy étosu stavění a kombinuje v pravidelném rytmu prvky prosklenných a plných ploch opláštění s efektem průsvitnosti. Stavba administrativní budovy je navržena jako železobetonový skelet, skladovací hala, která s ní tvoří vizuální pár je ocelová. Netradiční fasáda s vlnitými síťovými kazatemi symbolizuje stále se měnící proces výstavby a dotváří design obou staveb.

Projekt jsme zpracovávali komplexní metodou BIM (informační modelování staveb) včetně projekce specializovaných profesí. Koordinace probíhala ve virtuální realitě, ze které bylo renderováno také video.

projekty administrativní budovy a skladové haly - vizualizace
vizualizace administrativní budovy
vizualizace administrativní budovy Kvazar
HALY V AREÁLU DOV 10/2023

Projekt pasportizace halových staveb v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě zahrnoval zastavěnou plochu téměř 13 500 m2 . Výchozím podkladem pro zpracování informačního modelu a z něj odvozené projektové dokumentace bylo pořízení komplexního geodetického laserového skenu, který kromě klasického skenování zahrnoval i dílčí podrobnější zmapování konstrukčních prvků a nálet dronem. Zpracování informačního modelu bylo velmi náročné zejména vzhledem k deformacím stavby způsobených stářím a užívání. Na zmapování  geometrických a informačních  odchylek a jejich správného zanesení do modelu se podílel celý projektový tým, tak aby bylo dosaženo předem dohodnutých standardů modelu.

Informační model stavby areálu hal v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě
Informační model stavby areálu hal v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě
Výkresová dokumentace z informačního modelu (BIM) - řez stavbou
Výkresová dokumentace z informačního modelu (BIM) – řez stavbou
Informační model části areálu DOV ve virtuální realitě
Informační model části areálu DOV ve virtuální realitě
Informační model části areálu DOV ve virtuální realitě
Informační model části areálu DOV ve virtuální realitě
PRODEJNA SÝRŮ V GALERII VAŇKOVKA   09/2023

Projekt pro realizaci kioskové prodejny sýrů v Obchodní galerii Vaňkovka, byl našim již druhým projektem pro řetězec prodejen sýrů a pochutin Cheese Market. Projekt vznikla v softwaru Revit a pro ověření správných dostupností pozic zboží pro obsluhu byla využita virtuální realita. Prodejna je již v provozu, nezbývá tedy než popřát ať Vám nová pobočka v Brně dělá radost – aneb kvalitních sýrů není nikdy dost!

Fotky z realizace a více o prodejně se dočtete zde: Představuji novinku ve Vaňkovce – stánek Cheese Market! | www.coolbrnoblog.cz

Vizualizace kiosku Cheese Market v Obchodní galerii Vaňkovka
Vizualizace kiosku Cheese Market v Obchodní galerii Vaňkovka
VILA U OSTRAVY 02/2023

Některé projekty mají náročnější fázi předprojektové přípravy. U tohoto projektu jsme byli od počátku, kdy se jsme zpracovávali projekt příjezdové komunikace, dělení pozemku na samostatné parcely a nakonec také samotný projekt vily.

Při návrhu byl kladen důraz na maximální využití klimatických podmínek, které nabízí jednotlivé světové strany. Dům se otevírá na jižní stranu atriem, které vytváří intimní, světlý prostor zahrady s bazénem. Soukromí prostoru organicky dotváří tvar terénu, kdy se zahrada postupně zakousává do země. Celkový prostor zahrady poté vymezuje opěrná stěna. Dům svým symetrickým půdorysným tvarem a využitím přírodní zákonitosti zlatého řezu nenásilně rozděluje prostor na určené funkční celky. Nezastíněné střechy bylo maximálně využito instalováním fotovoltaických panelů na celou její plochu.

Při vytváření dokumentace byly hojně použity funkce informačního modelování budov. Stavba je postavena ve výrazně svažitém terénu a výpočty bilance zemních prací byly zvažovány již ve studii pro správné výškové umístění stavby. První představení studie investorovi se odehrálo ve virtuální realitě. Příkladem využití metody BIM ve fázi povolení stavby je např. níže ukázané axonometrické zobrazení základových konstrukcí.

vizualizace rodinného domu z virtuální reality - atrium
vizualizace rodinného domu z virtuální reality - atrium pohled
vizualizace rodinného domu z virtuální reality - severozápadní strana domu
vizualizace rodinného domu z virtuální reality - příjezd ke stavbě
BIM model stavby
Model základových konstrukcí
NÁVRH KRYTÉ TERASY A KRBU 02/2023

Projekt řešil návrh nového vnějšího prostoru – kryté terasy s venkovní kuchyní. Účelem bylo vhodně navázat na stávající rodinný dům a samostatnou garáž a hmoty staveb vhodně propojit.

Prvním krokem tohoto projektu bylo vytvoření modelu stávajícího stavu objektu rodinného domu, stávající garáže a souvisejících ploch za pomoci ručního měření a staršího, v minulosti provedeného 3D skenu v podobě mračna bodů připojeného přímo do programu pro informační modelování Revit.

Následný návrh kryté terasy navazoval na požadavky osobitého stylu investorů, světlých barev domu a jeho tvaru tak, aby vznikl nový harmonický celek. Na základě těchto předpokladů byla navržena prosvětlená, zasklená krytá terasa, zakrytá dvojicí pultových střech, jejichž výškového rozdílu bylo využito pro prosvětlení formou pásu oken pod římsou střechy. Vyšší část střechy pokračuje až před prostor garáže, kde vytváří kryté parkovací stání. Druhá část střechy poté dokončuje rekonstrukci zmíněné garáže, kde z její části vznikla přestavbou dispozice nová venkovní kuchyně. Středobodem celého prostoru terasy je monumentální ohniště, vytvářející teplý, vlídný prostor pro prosluněné večery strávené na nové terase.

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY VE FÁZI STUDIE
3D informační model
Půdorys návrhu
Půdorys návrhu
PASPORT HALA V OSTRAVĚ 12/2022

Pasportizace objektu stávající atypické ocelové haly na základě 3D skenu stavby, zhotovená v programu Revit.

Půdorys haly
Půdorys haly
RD V BESKYDECH 11/2022

Projekty změn staveb, ke kterým neexistuje archivní dokumentace začínají vždy pasportizací – tedy vytvořením dokumentace skutečného stavu. Ani u rodinného domu v malé obci v Beskydech tomu nebylo jinak. Zhotovovali jsem model skutečného stavu z laserového skenování. Jeden z výstupů BIM modelu stavby požadovaný investorem byl i model ve formátu .ifc.

Barevný laserový 3D sken stavby - mračno bodů
Barevný laserový 3D sken stavby – mračno bodů
Informační model stavby RD v Beskydech
Informační model stavby RD v Beskydech
BYTOVÝ DŮM ZÁVADA 10/2022

Tato zakázka v malé obci Závada patří mezi další projekty rekonstrukce bytových domů, kde jsme byli u úplného začátku – zpracování dokumentace skutečného stavu.

U tohoto projektu bylo potřeba vytvořit BIM model stávajícího stavu objektu, a to za pomocí 3D skenu přeneseného v podobě mračna bodů do programu Revit. Laserové skenování stavby s výstupem do mračna bodů nám zajistilo rychlé zajištění podkladů pro zpracování dokumentace pasportu s minimálním narušením života obyvatel bytového domu.

sken stavby bytového domu
Pohled na mračno bodů z laserového skenu zobrazené v projekčním softwaru Revit

V následujícím kroku došlo k úpravám dispozic požadovaných bytových jednotek, dle záměru vytvořit z poměrně maloplošných bytů příjemný, vzdušný prostor pro bydlení, a to vše při dodržování stanovených stavebních norem. Vznikly zde tak dvě bytové jednotky o dispozici 2+KK řešené tak, aby maximálně využívaly stávající otvory v obvodovém zdivu a do bytu přinášely velké množství slunečního svitu.

sken a podle něj zhotovený informační model v překryvu
Překrytí skenu a z něj vytvořeného informačního modelu
informační model stavby - pasport
Informační model stavby
řez informačním modelem bytového domu
Řez informačním modelem stavby ve fázi projektu DSP.

Projekt byl zpracováván jako fázovaný informační model.

3D půdorys  - specifické zobrazení informačního modelu stavby
pohled na 3D půdorys s návrhem nového stavu

Veškeré výkresové výstupy byly generované z informačního modelu.

půdorys DSP - výkresové výstupy odvozené z informačního modelu
Výkresová dokumentace pro povolení stavby
PROJEKT INTERIÉRU RD U OSTRAVY VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ 09/2022

Projekt interiéru pro rodinný dům u Ostravy využíval metodu informačního modelování budov pro zpracování návrhu řešení vnitřních prostor. Klíčovým bodem návrhu interiéru byla virtuální realita, kdy si investor mohl prohlédnout celý dům vybavený a zkontrolovat návrh „přímo na místě“ virtuální stavby. Ve virtuální realitě tak bylo možné si projít celou dvoupodlažní stavbu a obě její bytové jednotky – zpracovány byly všechny místnosti. Z virtuální reality vzniklo množství vizualizací z nichž některé si můžete prohlídnou níže ve fotogalerii.

obývací pokoj
kuchyně v bronzovém tónu
hlavní ložnice
koupelna u ložnice rodičů
dětský pokoj
obývací pokoj bytové jednotky v suterénu
bytová jednotka pro občasné ubytování v suterénu stavby
wellness v suterénu
OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ GASTRONOMIA 09/2022

Projekt Oprava a rozšíření parkovacích stání Gastronomia se zabýval návrhem úpravy stávajícího řešení parkování u obchodního střediska ve městě Karviná. Návrh řešil jednak opravu stávajících parkovacích stání a také návrh nových parkovacích ploch zapuštěných do terénu u budovy. Projekt byl zpracováván s využitím modelace v SW Civil 3D. Návrh řešil odvodnění nových ploch do jednotné kanalizace. Součástí projektu byla také kompletní obstarávací (inženýrská) činnost k vyřízení povolení stavby.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 09/2022

Projekty návrhu dopravního řešení a zasíťování lokality o ploše cca 11 000m2 v obci Dobroslavice pro novou výstavbu rodinných domů. Vzhledem ke svažitému terénu byl pro projekční návrh výhodně využit software pro BIM v dopravním inženýrství Civil 3D, který pomáhal také s modelací terénu pro vytvoření návazností na budoucí zástavbu. Kromě komunikace návrh zahrnoval také vodovod, plynovod, dešťovou kanalizaci s návrhem zasakovacích boxů, splaškovou kanalizaci, zpracování přeložky stávající kanalizace a prodloužení kanalizace. Součástí projektu byla také kompletní inženýrská činnost .

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOBROSLAVICE
VEŘEJNÝ BAZÉN VE STUDÉNCE 08/2022

Projekt přestavby bazénu ve Studénce rozšířil původní prostory bazénové haly o novou část. Navržená přístavba je připojena probouráním otvorů v původní obvodové stěně, která se stává nově dělící stěnou mezi hlavní částí bazénové haly a částí relaxační. Velmi členitý prostor s šikmými stropy byl velmi komplikovaný na finální ztvárnění, které v původním projektu stavby nebylo řešeno. V rámci realizační fáze jsme proto byli přizváni k vytvoření BIM modelu stavební části hlavní bazénové haly a přilehlé relaxační části.

Zpracování informačního modelu bylo zadáno s konkrétními požadavky. Cílem bylo vytvořit vizuální návrh řešení obkladů a dlažeb, tak aby mohlo být řešení interiéru jednoznačně odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami. Dále bylo nutné specifikovat použité produkty a jejich přesné množství pro objednávku a vytvořit kladečské plány pro realizaci pokládky.

Zpracování pro představivost komplikovaných prostor nebylo v rámci projektování v BIM žádný problém, neboť veškeré průniky ploch byly 3D modelem jasně definovány. Vzniklo nakonec 17 svislých řezopohledů a 2 půdorysné pohledy pro zachycení všech obkládaných ploch. Veškerý výpočet plochy povrchů jednotlivých obkladů a dlažeb byl prováděn automatizovaně přímo výkazem z modelu. Veškeré vizualizace byly vytvořeny z virtuální reality k projektu, která vznikla přímo z exportu stavebního modelu BIM.

Realizace stavby byla dokončena v listopadu 2022 a od prosince tohoto roku slouží zrekonstruovaný bazén opět veřejnosti.

Fotografii původního stavu pro porovnání najdete zde.

Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
Informační model bazénové haly zobrazený ve virtuální realitě.
KLADEČSKÉ PLÁNY OBKLADŮ A DLAŽEB BAZÉNU VE STUDÉNCE
Kladečské plány – výstup z BIM modelu
Fotografie dokončené přestavby - hlavní bazénová hala
Fotografie dokončené přestavby – hlavní bazénová hala
Fotografie dokončené přestavby - hlavní bazénová hala
Fotografie dokončené přestavby – hlavní bazénová hala
Fotografie dokončené přestavby - hlavní bazénová hala s průhledem k vířivce
Fotografie dokončené přestavby – hlavní bazénová hala s průhledem k vířivce
Fotografie dokončené přestavby - nerezová vířivka
Fotografie dokončené přestavby – nerezová vířivka
NÁVRH OBYTNÉ NÁSTAVBY OC JEŠTĚRKA 05/2022

Předmětem projektu bylo vytvořit návrh obytné nástavby z lehké dřevěné konstrukce pro stávající obchodní centrum Ještěrka ve Frýdku – Místku. Vzhledem k tomu, že obchodní centrum je v současnosti rozděleno mezi řadu různých majitelů, bylo cílem návrhu kromě maximálního funkčního řešení, neznemožnit nástavbu také okolních jednotek a nastolit možný jednotný budoucí vzhled celé stavby.

PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU U HLUČÍNA 04/2022

Přestavba rodinného domu u Hlučína je dalším projektem, který využívá, perfektní podrobnost zaměření laserovým skenem pro vytvoření fázovaného informačního modelu přestavby budovy ( BIM 4D) a dokumentace nového stavu.

Účelem přestavby bylo při minimu provedených úprav vytvořit z dvougeneračního domu plnohodnotné jednogenerační bydlení. Projekt se snažil maximálně propojit dům se zahradou a plně využít potenciál krásného místa.

MRAČNO BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ RODINNÉHO DOMU U HLUČÍNA
Barevný sken pozemku a stavby – mračno bodů zobrazené v programu Revit
PŮDORYS 1.NP RODINNÉHO DOMU U HLUČÍNA
půdorys návrhu 1.NP objektu
PŮDORYS 2.NP RODINNÉHO DOMU U HLUČÍNA
půdorys návrhu 2.NP objektu
STUDIE ZASTAVITELNOSTI PRO RUČNÍ AUTOMYČKU V OSTRAVĚ 02/2022

Studie zastavitelnosti pro ruční automyčku v Ostravě se zabývala posouzením vhodnosti dvou lokalit pro zamýšlenou zástavbu. Součástí bylo zejména vyhodnocení prostorově technických podmínek a souladu s územním plánem města.

VÝSTAVBA AREÁLU SPOLEČNOSTI KVAZAR V OSTRAVĚ 02/2022
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Studie novostavby areálu stavební firmy na ploše téměř 4000 m2 zahrnovala řešení objektu administrativní budovy a skladové haly včetně souvisejících parkovacích ploch, manipulační plochy a dalších inženýrských objektů. Areál je navržen tak, aby maximálně efektivně využíval tvar pozemku a umožnil zástavbu dalších rozvojových ploch.

Administrativní budova vyniká svým unikátním tvarem, který účelně reaguje na dispozici pozemku. Odklon prosklených fasád od osy budovy severovýchodním a severozápadním směrem zabraňuje přehřívání uvnitř kancelářských prostor. Naopak jihozápadní a jihovýchodní plochy umožňují výhodné umístění fotovoltaických fasádních panelů.

Návrh v sobě velice těsně spájí několik výchozích myšlenek. Jako hlavní administrativní sídlo stavební společnosti by mělo vyjadřovat samotný étos stavění. Být stavěn zde bylo pojato jako viditelně být sestaven z dílčích částí. Dílčí části zde tvoří hlavní stavební jednotka administrativní budovy – kanceláře. Sestavení těchto dílčích jednotek reaguje jednak na omezenou, úzkou dispozici parcely, dále na potřebu odstínit kanceláře před nežádoucími tepelnými zisky a oslnění slunečním záření, na to, že atraktivnější pohledy do zeleně se nachází zejména severním a východním směrem a také na snahu minimalizovat možnost vytvoření dlouhé jednotvárné chodby ve vnitřní dispozici. Jako vzor prostorového sestavení posloužila inspirace dekorativním způsobem skládání cihel. Benefitem této skladby je přirozené hmotové nadkrytí vstupů do budovy a vytvoření drobných prostorů soukromých teras, které přináší zaměstnancům příležitost přizpůsobit si výhled z okna dle vlastních preferencí nebo rychlou příležitost se regenerovat při soustředění na výkon pracovní činnosti. V neposlední řadě si lze všimnout, že celá dispozice je provázána s konstrukčním řešením objektu, kde byl zvolen železobetonový skelet šikmých rámů procházejících napříč stavbou.


Umístěním oken do fasád obrácených k severu se nabízí využití fasád obrácených více k jihu pro umístění fotovoltaických fasádních panelů. Jako fasádní obklad sendvičového panelu jsou navrženy perforované 3D kazety ve stříbřitě šedé. Tato zvlněná organická struktura kromě své výrazně estetické funkce může připomínat, že stavění je „živý“ proces.

Návrh ocelové skladové haly vychází z utilitárních požadavků na funkčnost. Výchozí architektonickou myšlenkou bylo, že obě stavby se plnohodnotně podílí na tom, čím firma je. Budovy tvoří jediný tým. Jediný spolu fungující pár. Měly by být tedy ztvárněny jako doplňující se dvojice. Stavba haly je proto navržena se stejným opláštěním, jako administrativní budova a také opatřena logem, které je viditelné od komunikace ze všech stran.

Celý projekt byl zpracovaný metodou informačního modelování BIM s výstupem v ifc. Veškeré vizualizace jsou ukázkou virtuální reality vytvořené z informačního modelu stavby.

VIZUALIZACE AREÁLU STAVEBNÍ FIRMY
POHLED NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU OD JIHOVÝCHODU
AREÁL STAVEBNÍ FIRMY OD SEVEROVÝCHODU
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST
POHLED NA CELÝ ARÁL S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU A SKLADOVOU HALOU
IDEOVÝ NÁVRH NOVÉHO NÁMĚSTÍ VE STUDÉNCE 01/2022

Město Studénka svou polohou v blízkosti hlavních dopravních tras i letiště nabývá na významu a má ve svém územním plánu rozsáhlé rozvojové plochy o které je v současnosti velký zájem. Jednou z těchto ploch, tou nejcennější, jsou pozemky, které navazují přímo na stávající centrum města, blíže popsané platnou územní studií. Protože územní studie popisuje území pouze zejména vzhledem k funkčnímu využití ploch, rozhodlo se město Studénka nechat vytvořit ideový návrh, jak by reálně řešení tohoto území mohlo vypadat.

Jednalo se v prvé řadě o návrh samotné plochy náměstí, které dominuje prvek umělé řeky s vodopádem a vodním amfiteátrem. Druhým bodem pak bylo zpracování návrhů jednotlivých staveb v bezprostředním okolí náměstí a návrh rekonstrukce tržnice Kotvice. Celý návrh byl modelován jako několik samostatných projektů v softwaru pro informační modelování budov Revit a dále převeden do virtuální reality, ze které byly zpracovány vizualizace a propagační video. Projekt byl unikátní také svou rozlohou, kdy celková řešená plocha projektu zpracovaná metodou BIM a převedená do virtuální reality přesahovala plochu 100 000 m2.

Jedním z důležitých výstupů projektu bylo také zpracování zprávy s vyhodnocením potenciálu plochy pro další rozvoj města.

IDEOVÝ NÁVRH NÁMĚSTÍ VE STUDÉNCE, POHLED NA MODERNÍ OBCHODNÍ CENTRUM S PROSTORY PRO ADMINISTRATIVU A UBYTOVÁNÍ
Návrh náměstí, pohled na budovu moderního obchodního centra s administrativními prostory a ubytováním.
IDEOVÝ NÁVRH NÁMĚSTÍ VE STUDÉNCE, VIRTUÁLNÍ REALITA ZOBRAZUJE OBYTNÝ OBJEKT S KAVÁRNOU A RESTAURACÍ V PARTERU
Návrh náměstí, pohled na obytnou část víceúčelového bloku s kavárnou a restaurací v přízemí.
Návrh umělé řeky pro zábavu i relaxaci. Plytká vodní plocha zvlhčuje vzduch a láká ke hraní.
Návrh umělé řeky pro zábavu i relaxaci. Plytká vodní plocha zvlhčuje vzduch a láká ke hraní.
Návrh vodního amfiteátru jako zakončení umělé řeky.
Návrh vodního amfiteátru jako zakončení umělé řeky.
Pohled na návrh náměstí od východu s budovami občanské vybavenosti.
Pohled na návrh náměstí od východu s budovami občanské vybavenosti.
Celkový pohled na navržené plochy od budovy městského úřadu.
Celkový pohled na navržené plochy od budovy městského úřadu.
Celkový pohled na navržené plochy od severu.
Celkový pohled na navržené plochy od severu.
ÚPRAVY KOMERČNÍHO OBJEKTU V KARVINÉ 01/2022

Projekt pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby se zabýval stavebními úpravami stávajícího komerčního objektu s cílem zajistit prosvětlení a větrání obchodních prostor v 1.PP stavby.

PASPORT GARÁŽE V OSTRAVĚ 01/2022

Pro účely dořešení majetkoprávních vztahů – zapsání vlastníka stavby jsme zhotovovali pasport drobné stavby řadové garáže.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO V OSTRAVĚ 12/2021

Projekt prodeje a celkové modernizace a přestavby zdravotního střediska v Ostravě byl zahájen zpracováním dokumentace skutečného stavu – pasportu stavby. Objekt byl naskenován stacionárním skenerem z exteriéru i interiéru stavby aniž by byl narušen jeho provoz. Následně byl zhotoven modelací z mračna „chytrý“ model stavby tzv. informační model budovy (BIM). Fázovaný informační model stavby byl zdrojem veškeré výkresové dokumentace.

Informační model budovy zdravotního střediska
Informační model budovy zdravotního střediska
Řez mračnem bodů po skenování stavby laserovým stacionárním skenerem
Řez mračnem bodů po skenování stavby laserovým stacionárním skenerem
PROJEKT VEŘEJNÉ KOMUNIKACE A DĚLENÍ POZEMKŮ VE STAŘÍČI 11/2021

Předmětem projektu byl návrh dělení pozemku v obci Staříč pro výstavbu rodinných domů a návrh nové veřejné komunikace zajišťující dopravní obslužnost. Součástí projektu byla také komplexní inženýrská činnost k vyřízení veškerých stanovisek a povolení.

MLÝN STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 10/2021

Pasportizace objektu historického mlýna, pravděpodobně z 18. století, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Objekt se skládá z části bývalé mlýnice, obytné části a bývalého chlívka. Pasportizace stavby probíhala formou kompletního barevného laserového skenování s přesností 2 mm v souřadnicích S-JTSK Bpv. Sken byl následně převeden modelací formou informačního modelování budov (BIM) na model skutečného stavu budovy v softwaru Revit. Tento model je zdrojem veškerých výkresů pasportizační dokumentace. Velice náročná byla zejména modelace historického krovu s pozůstatky vybavení původního zařízení a mechanizmů mlýnice.

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY DOKUMENTACE PASPORTU HISTORICKÉ BUDOVY MLÝNA
ŘEZ BIM MODELEM HISTORICKÉ BUDOVY MLÝNA
VIZUALIZACE MOŽNÉHO STAVBU BUDOVY HISTORICKÉHO MLÝNA PO REKONSTRUKCI, ZOBRAZENO VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ
Vizualizace možného stavu po rekonstrukci stavby ve virtuální realitě
GUTY IVANČICE 10/2021

Návrh přestavby obchodní jednotky fastfood Guty v obchodním centru Tesco Ivančice. Obchodní jednotka se nachází v pasáži uvnitř obchodního centra. Návrh ztvárnění barev a materiálů jednotky se řídil standardizovaným design manuálem pro tento stravovací řetězec.

Projekt přestavby obchodní jednotky v obchodním centru
Studie výstavby BD – prověření tří lokalit 09/2021

Studie prověření tří lokalit pro město v Moravskoslezském kraji vyhodnocovala komplexně využitelnost tří pozemků pro zástavbu bytových domů. Přitom v jedné z lokalit se jednalo o bytový dům se zaměřením na bydlení seniorů, v ostatních lokalitách se jednalo o bytové domy bez zaměření na cílovou skupinu obyvatel. Zpracování projektu předcházela rozsáhlá analýza podkladů, technické infrastruktury, vyhodnocení dříve provedených stavebně -technických a jiných průzkumů u pozemků, které jsou v současnosti zastavěny. Důležité pro návrh bylo také mapování historie urbanistických souvislostí místa v kontextu posledních několika staletí, které odrylo hlubší vazby v krajině . Součástí studie byla technická zpráva, situační výkresy včetně koordinační situace, dále pak zpracování variantních rozpočtů a závěrečná SWOT analýza s vyhodnocením a doporučením pro další postup. Vizualizace zobrazují předpokládané urbanisticko – stavební řešení, které bude dále rozpracováváno v rámci samostatných studií jednotlivých staveb.

Domov pro seniory ve venkovské zástavbě – studie zastavitelnosti

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY URBANISTICKÁ DISPOZICE

Dva bytové domy na okraji zástavby- studie zastavitelnosti

studie zastavitelnosti, rozšířený hmotový koncept zástavby bytových domů
studie zastavitelnosti, rozšířený hmotový koncept zástavby bytových domů a prostoru vnitrobloku
studie zastavitelnosti, rozšířený hmotový koncept zástavby bytového domu
studie zastavitelnosti, rozšířený hmotový koncept zástavby bytového domu
urbanisticko - krajinářské ztvárnění prostoru mezi dvěma bytovými domy

Tři bytové domy – studie zastavitelnosti

BYTOVÝ DŮM
PRODEJNA CHEESE MARKET 09/2021

Projekt vestavby obchodní jednotky Cheese Market do obchodního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. Návrh designu byl vytvořen na míru pro tuto jednotku a kombinuje v sobě industriální styl se sofistikovaným prodejem “ luxusních klenotů“ v podobě sýrů.

VESTAVBA PRODEJNY CHEESE MARKET
VESTAVBA PRODEJNY CHEESE MARKET
GUTY NOVÝ JIČÍN 08/2021

Projekt přestavby obchodní jednotky fastfood Guty v obchodním centru Tesco v Novém Jičíně. Návrh jednotky se řídil standardizovaným design manuálem pro tento stravovací řetězec.

PROJEKT REFITU OBCHODNÍ JEDNOTKY GUTY V OC TESCO NOVÝ JIČÍN
RD KRMELÍN 08/2021

Projekt s náročným zadáním komplexní odvážné přestavby rodinného domu původně tradičního venkovského designu s pultovými střechami na moderní vilu s bazénem včetně návrhu zahradních úprav. Pasportizace stavby byla zpracována s využitím laserového skenování do mračna bodů. Pro zobrazení BIM modelu ve fázi studie byla využita virtuální realita.

NÁVRH RODINNÉHO DOMU
Obrázek z virtuální reality k projektu stavby.
NÁVRH RODINNÉHO DOMU
Obrázek z virtuální reality k projektu stavby.
RODINNÝ DŮM V OSTRAVĚ 07/2021

Projekt pasportizace a návrhu přestavby rodinného domu v Ostravě byl zpracován s využitím laserového skenování mračna bodů, které poskytlo přesné podklady pro zpracování BIM modelu. Návrh se opíral zejména o hledání harmonie a rovnováhy celkově původně výrazně asymetrického domu. Hlavní novou hodnotou návrhu je velkorysá terasa s vířivkou která vznikla při jižní stěně domu. Součástí projektu byl také návrh oplocení, krytého parkovacího stání a koncepce řešení zahrady, vše zobrazené také ve virtuální realitě.

PROJEKT PŘESTAVBY RODINNÉHO DOMU
PALÁRNA ŠTRAMBERK 05/2021

Pasportizace objektu Palárna ve Štramberku pro plánovanou celkovou přestavbu. Objekt se skládá z kulturního sálu a restaurace. Pasportizace stavby probíhala formou laserového skenování stavby a následně modelací skutečného stavu budovy metodou BIM v softwaru Revit.

BIM MODEL - PASPORT OBJEKTU PALÁRNA
Informační model objektu (BIM)
Řez BIM modelem
LASEROVÝ SKEN - MRAČNO BODŮ, OBJEKT PALÁRNA
Mračno bodů z laserového stacionárního skeneru
POHLED NA FASÁDU OBJEKTU PALÁRNA
Pohled na uliční fasádu (BIM model)
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A OKEN PŘÍVOZSKÁ 899/22 V OSTRAVĚ 05/2021

Návrh prováděcí dokumentace výměny oken, dveří a výloh na objektu kulturní památky Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě. Obnova památky se týkala vstupního podlaží v uliční frontě a také úpravy ve dvorní části objektu.

Pohled na fasádu kulturní památky Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě - návrh obnovy
VILA V HAVÍŘOVĚ 02/2021

Velkorysý projekt vily v Havířově vznikal kousek po kousku velmi aktivní spoluprací klienta s naší projekční kanceláří ve virtuální realitě. Procházel se jak exteriér, tak celý interiér budovy a kontrolovaly se dispozice, rozměry, vizuální návaznosti. Díky informačnímu modelu stavby měl klient také k dispozici podrobnou studii zastínění pozemku stavbou v různých dnech roku a časových rozmezích pro ještě přesnější rozhodování o vývoji projektu. Součástí projektu v závěrečné fázi byl také návrh koncepce zahrady včetně jeho převedení do virtuální reality.

VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
VIZUALIZACE Z VIRTUÁLNÍ REALITY PROJEKTU RODINNÉHO DOMU PROJEKTOVANÉHO METODOU BIM
Obrázek z virtuální reality projektu
BYT NA FIFEJDÁCH 12/2020

Projekt zpracovaný metodou BIM včetně fázování stavby (4D) zahrnoval zaměření stávajícího stavu, zhotovení pasportu, návrh řešení a vypracování prováděcí dokumentace přestavby bytu 1+kk včetně statického posouzení, změny způsobu vytápění, elektroinstalace a konceptu interiéru. Koncept interiéru (= zjednodušený projekt interiéru) řešil zejména rozvržení nábytku, volbu designu, barevnosti a materiálového řešení. Hlavním prvkem byl návrh atypického stolu na míru, který umožní z postele vytvořit pohodlné denní sezení. Celý projekt včetně konceptu interiéru byl také investorovi prezentován procházkou ve virtuální realitě.

Obrázek z virtuální reality projektu + postprodukce
Obrázek z virtuální reality projektu
Obrázek z virtuální reality projektu
BIM model
BIM model – nový stav
BIM model
BIM model – nový stav
BYTOVÝ DŮM KARVINÁ FRYŠTÁT 11/2020

Předmětem projektu byla pasportizace historického objektu bytového domu v památkové zóně. Stavba, jejíž nejstarší části pravděpodobně vznikly již v 16. století, prošla řadou přestaveb, které jsou dodnes v dispozicích čitelné a vytváří jednotlivé historické vrstvy. Přibližně dnešní podobu získala stavba v roce 1913. Zhotovení dokumentace stávajícího stavu s určitou garantovanou přesností bylo možné jen za pomoci 3D laserového skenování. Geodetická kancelář 3GEOME3 s využitím skeneru FARO FOCUS vytvořila pro nás zaměření formou mračna bodů (Point Cloud) všech vnitřních prostor i exteriéru budovy, které bylo podkladem pro zhotovení 4D fázovaného BIM modelu. Součástí projektu byl také návrh přestavby 3. NP a 4.NP (podkroví) na bytové prostory.

Mračno bodů zhotovené 3D skenováním v prostředí projektového prostoru sw. Revit.
mračno bodů
Mračno bodů zhotovené 3D skenováním v prostředí projektového prostoru sw. Revit.
řez budovou
Pasport řez budovou
půdorys bytového domu stávající stav
Půdorys 4.NP pasport stavby
půdorys bytového domu návrh
půdorys 4.NP návrh
pohled na bytový dům od jihovýchodu
pohled jihovýchod
RODINNÝ DŮM U OPAVY 11/2020

Projekt rekonstrukce dvougeneračního rodinného domu zahrnoval několik částí. Stávající objekt cca z 60. let byl podrobně zaměřen laserovým dálkoměrem a byl zhotoven pasport stavby (dokumentace stávajícího stavu ). Navržené stavební úpravy řeší změnu dispozice 2.NP tak, aby odpovídala požadavkům na moderní bydlení mladé čtyřčlenné rodiny. Součástí byl také návrh koncepce a stylu interiéru včetně výběru hlavních prvků.

RODINNÝ DŮM U OPAVY PŮDORYS PASPORT
RODINNÝ DŮM U OPAVY PŮDORYS STUDIE
RODINNÝ DŮM V OSTRAVĚ 08/2020

Projekt celkové přestavby rodinného domu ze 70. let. Zpracování projektu proběhlo metodou BIM včetně fázování stavby a virtuální reality.

Navržené řešení je odvážnou transformací typické rodinné zástavby ze 70. let. Původní rodinný dům byl dispozičně i hmotově variací na tradiční tzv. „šumperák“ se spodním obslužným podlažím, vrchním obytným patrem, úzkým balkónem podél severozápadní stěny a zvýšenou terasou na jihovýchodu.

Řešení nového stavu vycházelo z požadavků investora na přímý vstup z obytného patra do zahrady. Svahové poměry na pozemku umožnili rozčlenit zahradu na dvě hlavní pobytové úrovně, aniž by byly terénními úpravami dotčeny okolní pozemky. Obě úrovně jsou vhodně odděleny opěrnými zídkami se záhony a propojeny exteriérovými schodišti. Zterasování zahrady umožnilo efektivněji využít vnější plochy a zároveň dodalo zahradě dynamiku. Modelací terénu se od jihovýchodu jeví dům jako jednopodlažní, od severovýchodu je patrné i suterénní podlaží, které bude sloužit jako wellness a doplňkové zázemí pro hlavní obytné funkce domu v 1.NP. Vnější vzhled domu, nerozčleňuje opticky jednotlivé patra, ale utváří kompaktní hmotu budovy zasazenou do terasovitého svahu. Moderní vzhled podtrhuje volba čistě bílé silikon-silikátové omítky, takže dům vyniká ve vzrostlé okolní zeleni, která výstavbou nebude dotčena.

Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
STUDIE ZASTAVITELNOSTI, BYTOVÝ DŮM LIDICKÁ, OPAVA 04/2020

Předprojektová příprava – prověření možnosti investiční výstavby bytového domu na ul. Lidická v Opavě – soulad s územním plánem, dispozice pozemku, existence sítí

VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VYSTUPNÍCH DVEŘÍ NÁDRAŽNÍ 04/2020

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává náhradu ocelových výkladců vstupních dveří cca z 80. let minulého století a návrh nového řešení v souladu s historickým vzhledem kulturní památky v městské památkové zóně. Dům v letech 1896 – 1897 vyprojektoval a postavil ostravský stavitel František Jureček. Návrhem jsme se snažili o přiblížení se původnímu vzhledu stavby v rámci stávajících dispozic. Snad se jednou obnovy dočká také zbývající část fasády, aby tento skvostný dům vynikal v celé své kráse. Bylo nám ctí se na vzhledu této stavby podílet.

REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY OSTRAVA
Realizace projektu obnovy parteru památky Nádražní 41
Objekt Nádražní 41 před a po realizaci
Před a po realizaci
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A OKEN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 03/2020

Projekt řešil úpravu parteru budovy, která je kulturní památkou v historickém jádru města. Budova byla za minulého režimu v parteru přestavěna dle tehdejších trendů. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává na základě archivních podkladů návrh řešení, které dotváří původní historický vzhled stavby.

Rekonstrukce historické fasády, vizualizace
DŮM Č.P. 130, OKRES BRUNTÁL 11/2019

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba dvou novostaveb. Předmětem projektové dokumentace byla změna dokončené stavby asi 200 let staré historické budovy a návrh přibližně stejně velké přístavby k tomuto objektu. Projekt prošel řadou změn s ohledem na vývoj plánů investora. Později byl rozšířen o přístavbu krytého stání pro automobily a skladové části. Stavba se nachází nedaleko rybníka, v těsné blízkosti vodního toku. Součástí projektu je také návrh veškerého souvisejícího vybavení a technické infrastruktury (domovní ČOV, výustní objekt dešťových vod do vodoteče, oplocení, terasa s přemostěním, bazén, stavba altánu, zpevněné plochy, přeložka NN a splav) . Stavba bude sloužit jako komfortní bydlení pro 4 až 6-ti člennou rodinu. Projekt maximálně využíval fázování modelu BIM. Součástí byla také prezentace projektu ve virtuální realitě.

Pohled na budovu od severovýchodu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu + postprodukce
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled z terasy u bazénu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Půdorys  rodinného domu 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys rodinného domu 2.NP ve fázi studie projektu
Půdorys 2.NP ve fázi Studie projektu
RD FRYŠTÁTÁSKÁ, DĚLENÍ POZEMKŮ 08/2019

Projekt se zabýval konceptem nového rodinného domu a nejvhodnějšího rozdělení parcel za tímto účelem nové výstavby.

BYTOVÝ DŮM MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 04/2019

Předmětem projektu byla pasportizace cca 120 let staré budovy bytového domu a následně návrh nového dispozičního uspořádání. Projekt řešil rozdělní větších bytových jednotek na více menších a adaptaci nevyužívaného půdního prostoru na byt. Součástí byla také studie proslunění. Projekt byl zpracováván metodou BIM s využitím fázování projektu. Rozsah demolic byl tedy zřejmý již ve fázi studie. Aktuálně (červen 2020) je stavba v realizaci.

PŘESTAVBA BYTOVÉHO DOMU
půdorys projektu přestavby bytového domu
půdorys projektu přestavby bytového domu
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ NA P.Č. 427 02/2019

Komplexní projekt přestavby dvou budov v památkové zóně v centru města a adaptace dvorní části pro parkování. Projekt byl rozdělen na několik výstavbových etap. Projekce metodou BIM zaručovala maximální přesnost a návaznost všech fází od pasportizace až po dokumentaci pro provádění stavby s ohledem na bourací práce i nový stav. Pro pasportizaci budov bylo využito laserové scanování. Předmětem první etapy byla oprava uliční fasády jedné z budov, kde organizace památkové péče požadovala návrat ke zcela zničené původní historické fasádě. Návrh představuje soudobé ztvárnění s reminiscencí původních prvků, ale v novodobé, cenově příznivější, formě.

PASPORT BYTOVÉHO DOMU
VESTAVBA PRODEJNY ELEGANTBABY,
BOHUMÍRA ČETYNY 3025/15, OSTRAVA – BĚLSKÝ LES
08/2018

Kompletní adaptace prázdné nájemní prodejní jednotky na obchod s luxusním dětským oblečením. Záměrem investora bylo vytvořit nadstandardně příjemné prostředí pro nákupy oděvů pro slavnostní příležitosti. Návrh vycházel z přírodních zemitých barev tón v tónu s firemní grafikou. Na podlaze a látkových dekoracích byl použit mírný bronzový lesk. Kovové prvky jsou stříbrné. Webové stránky a e-shop této prodejny : https://www.elegantbaby.cz/

PŘEDCHOZÍ PRAXE

Ing. arch. Miriam Muroňová

ATOS – 6, spol. s.r.o.  – architekt, Revit specialista

REKONSTRUKCE KOUPELNY 05/2014
Přestavba koupelny z 80. let v rodinném domě při zachování původní kamenné dlažby.
Rekonstrukce koupelny pohled shora - vizualizace
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Fotografie realizace rekonstrukce koupelny
Půdorys realizační projekt interiéru.

KANIA a.s.  – projektový manažer

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU ČP. 1906, POD MARJÁNKOU 12, PRAHA 6 07/2018
IPF – 18 – PROGRAM FASÁDY PORTFOLIO RESIDOMO, S.R.O., ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ DOMŮ 07/2018
CYKLOSTEZKA W, PORUBA – KRÁSNÉ POLE 06/2018
GENEREL JESENICKÉ NEMOCNICE – STUDIE 06/2018

KOHL Architekti s.r.o.  – architekt

BAGETERIE KARLÍN 12/2017
GENERÁLNÍ DODÁVKA PROJEKTU RESTAURACE GUTY FASTFOOD V RÁMCI NÁJEMNÍ JEDNOTKY V KAUFLANDU UL. VÍTKOVICKÁ, OSTRAVA (JEDNOTKA 09.52) 11/2017
VEĽKOOBCHODNÁ PREDAJŇA OLD HEROLD S.R.O. SO ZÁZEMÍM 11/2017
GUTY PRAHA STODŮLKY 2017 JEDNOTKA 09.13, 09.40 10/2017
 VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉHO CENTRA VČETNĚ PŘELOŽEK STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKYCH SÍTÍ  09/2017
APARTMÁN UL. VALENTINSKÁ, PRAHA 09/2017
REKONSTRUKCE REKREAČNÍHO AREÁLU SKALKA 08/2017
NOVOSTAVBA  RODINNÉHO  DOMU 08/2017
 ÚZEMNÍ STUDIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V NOVÉM JIČÍNĚ 07/2017
GUTY REVÚCA 06/2017
POLYFUNKČNÍ DŮM NA UL. 28. ŘÍJNA 06/2017
GUTY SOKOLOV JEDNOTKA 09.25 05/2017
APARTMÁN UL. POPSKÁ 04/2017
SKLAD PB LAHVÍ, SKLADOVÝ AREÁL DÉMOS 04/2017
STUDIE RD HLOŽKOVI 02/2017
KRYTÝ MANIPULAČNÍ PŘÍSTŘEŠEK S JEŘÁBEM 01/2017
STAVBA RODINNÉHO DOMU NA POZEMKU PARC. Č. 576/6 V K.Ú. MALENOVICE 690783 01/2017
PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO AREÁLU V BOLATICÍCH 12/2016
RODINNÝ DŮM 10/2016
 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 VČETNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘÍJEZDOVÉ
 KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH PLOCH 
09/2016
OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV, ADAPTACE JEDNOTKY (SHELL AND CORE) 2.A.01. (680,35M2) NA PRODEJNU NÁJEMCE MARTES SPORT 08/2016
REKONSTRUKCE BYTU Č. 16 NA ULICI JANOVSKÉHO 767/29, PRAHA 7 06/2016
STUDIE PŘESTAVBY ZAHRADNÍHO DOMKU 05/2016
 OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS
 V NOVÉM JIČÍNĚ
05/2016
VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX 04/2016
PROJEKT ADAPTACE OBCHODNÍ JEDNOTKY Č. A.10.02.1 V OC NISA LIBEREC NA PRODEJNU MARTES SPORT 04/2016
PŘESTAVBA GARÁŽE NA SÍDLO FIRMY FADI AKRA 03/2016
GUTY PRAHA STODŮLKY JEDNOTKA 09.15 02/2016
UDRŽOVACÍ PRÁCE ADMINISTRATIVNĚ – SKLADOVACÍHO AREÁLU V BÍLOVCI_3.ETAPA 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 01/2016
HŘIŠTĚ U HZS HLUČÍN 01/2016
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SIKO ČIMELICE 12/2015
TERASA KOVALOVI 11/2015
REFIT SPOLEČNÝCH PROSTOR OC PARK HOSTIVAŘ NA 1.-2.NP OBJEKTU, RELAX ZÓNA A,B 10/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 10/2015
FORUM NOVÁ KAROLINA – JEDNOTKA P31R001 09/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 09/2015
ROZŠÍŘENÍ AREÁLU DÉMOS III.-V. ETAPA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A3 09/2015
SANIERUNG UM- UND ANBAU EFH SAGENHOFWG 07/2015
HŘIŠTĚ U HZS RÝMAŘOV 06/2015
ÚZEMNÍ STUDIE Č.60 – 13/2014 NA ŠANCÍCH 04/2015
STUDIE PŘESTAVBY- REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU 04/2015
INTERIÉR LOŽNICE SE ŠATNOU 03/2015
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOMERČNÍ JEDNOTKY  – PRODEJNY NA ZUBNÍ ORDINACI 03/2015
STUDIE PŘESTAVBY ČÁSTI OBJEKTU PAVLOVOVA 40 NA RESTAURACI PELLEGRINO 03/2015