PROJEKTOVÉ SLUŽBY PRO NOVOSTAVBY

Projektové služby pro novostavby vychází ze standardu profesních komor a jsou rozšířeny o další doplňkové služby. Níže naleznete soupis poskytovaných služeb a detailnější popis, s čím Vám v dané fázi projektového záměru můžeme pomoci.

1. STUDIE ZASTAVITELNOSTI, PROVEDITELNOSTI

Poradenství před/po koupi stavebního pozemku, Vyhodnocení využitelnosti pozemku pro daný záměr.

2. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Vyhodnocení vstupních dat, sestavení rozsahu požadovaných podkladů k projektu a jejich zajištění.

3. NÁVRH STAVBY STUDIE

Vyhovení celkového urbanistického a architektonického řešení včetně konstrukčního a materiálové řešení a koncepce řešení technického zařízení budovy.

4. PROJEKT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY, PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění povolení stavby.

5. PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění realizace stavby.

6.PROJEKT INTERIÉRU

Komplexní výkresová dokumentace k realizaci interiéru

7. AUTORSKÝ DOZOR

Spolupráce při realizaci stavby a jejím ukončení

8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Aktualizace informačního modelu stavby pro kolaudaci a pro užívání stavby.

1. STUDIE ZASTAVITELNOSTI, PROVEDITELNOSTI

Poradenství před/po koupi stavebního pozemku, Vyhodnocení využitelnosti pozemku pro daný záměr.

 • JEDNODUCHÁ 

Vyhodnocení kvalit pozemku vzhledem k lokalitě, orientaci ke světovým stranám. Zjištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj. možnost napojení na dopravní infrastrukturu, zabezpečení požární vody, příprava pro řešení majetkových vztahů. Výstupem je jednoduchý 2D zákres zjištěných údajů a  možného umístění stavby a osobní konzultace nad veškerými zjištěnými údaji.

 • KOMPLEXNÍ

Vyhodnocení kvalit pozemku vzhledem k lokalitě, orientaci ke světovým stranám, historii oblasti. Zjištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj., výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu, možnost napojení na dopravní infrastrukturu, výpočet počtu parkovacích míst nebo jeho odhad, zabezpečení požární vody,  příprava pro řešení majetkových vztahů, fotodokumentace

Výstupem je odhad podmíněných finančních investic, odhad finančních nákladů, textová zpráva,  textová analýza vyhodnocení SWOT, situační výkresy, včetně koordinačního situačního výkresu, ideová vizualizace možného hmotového a architektonického řešení, případně zobrazení ve virtuální realitě.

2. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Vyhodnocení vstupních dat, sestavení rozsahu požadovaných podkladů k projektu a jejich zajištění.

 • GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – vymezení rozsahu a podrobnosti dle záměru a zajištění geodetického zaměření – polohopis, výškopis, 3D vrstevnice po 0.1m aj.
 • POSOUZENÍ ZÁMĚRU KLIENTA, POMOC SE SESTAVENÍM STAVEB. PROGRAMU – soupis funkčních a prostorových požadavků na stavbu
 • SESTAVENÍ DOKUMENTU POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA INFORMACE ( EIR Employer’s Information Requirements ) – pro projekty zpracovávané metodou BIM – zásadní dokument určující požadavky objednatele na negrafickou část informačních modelů např. z hlediska využití v rámci provozní fáze stavby.
 • SESTAVENÍ DOKUMENTU PLÁNU REALIZACE BIM ( BEP – BIM Execution Plan)- pravidla pro tvorbu informačních modelů u konkrétní zakázky např. s ohledem na verze softwaru, datový standard, klasifikaci prvků apod.
 • PŘEDPROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ČINNOST – zajištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj. možnost napojení na dopravní infrastrukturu, zabezpečení požární vody atd.
 • VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST
 • ZHOTOVENÍ MODELU TERÉNU A CHARAKTERISTICKÝCH ŘEZŮ na základě geodetického zaměření
 • INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM – vymezení požadavků a zajištění průzkumu
 • ZAJIŠTĚNÍ DĚLENÍ POZEMKŮ- návrh dělení pozemku, geometrický plán, inženýrská činnost
 • DENDROLOGICKÝ PRŮZUM- základní soupis pro kácení x podrobný průzkum
 • FOTOGRAFIE ÚZEMÍ Z DRONU
 • MAJETKOVÉ A SPRÁVNÍ PŘEDJEDNÁNÍ STAVBY – s vlastníky, stavebním úřadem  atd. včetně vyhotovení pomocných průzkumů, rešerší a grafických podkladů

Vyhotovení celkového urbanistického a architektonického řešení včetně konstrukčního a materiálové řešení a koncepce řešení technického zařízení budovy.

 • VYTVOŘENÍ NÁVRHU STAVBY – zhotovení projektu fáze studie nejkvalitnější metodou projekce staveb – metodou informačního modelování budov (BIM – Building Information Modeling). Jedná se o projekci staveb, která vytváří digitální dvojče stavby 1:1 a osazuje jej do digitálního modelu terénu. Ani komplikované svahové poměry nejsou problémem. Specifickým zobrazením modelu jsou klasické stavební půdorysy, řezy, pohledy dále pak 3D axonometrické a perspektivní náhledy na model. Součástí výstupů je kromě výše uvedeného souhrnná zpráva a situační výkresy, dále pak samotný informační model stavby v otevřeném, volně zobrazitelném formátu .ifc.
 • KONCEPT ZAHRADY/ OKOLNÍ ZELENĚ – součástí návrhu je také vytvoření koncepce zahrady nebo souvisejících ploch zeleně – půdorysný výkres
 • VIRTUÁLNÍ REALITA – přímým převedením informačního modelu stavby a doplněním realistických textur a zeleně Vás přeneseme do světa, kde Vaše stavební plány jsou již realitou. A to přímo u nás v kanceláři. Virtuální realita s brýlemi o rozlišení 4K na naší stanici pro virtuální realitu vybavenou grafickou kartou NVIDIA RTX 3080 Ti přináší realistický zážitek ze stavby a jejich souvislostí, které jsou jinak vnímatelné jen při skutečném užívání stavby. Po exportu je možné si zobrazit také na vlastním PC.
 • TVORBA VIZUALIZACÍ, VIDEÍ, 360° PANORAMAT, GRAFICKÝCH MATERIÁLŮ – komplexní příprava marketingových podkladů k propagaci projektu.
 • STUDIE ZASTÍNĚNÍ/ PROSLUNĚNÍ – grafické zobrazení zastínění v programu pro informační modelování stavby (Revit), výpočet dle norem pro úřady, nebo přibližné zobrazení zastínění a oslunění v jednotlivých měsících roku ve virtuální realitě.
 • VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST- zajištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj. možnost napojení na dopravní infrastrukturu, zabezpečení požární vody atd.
 • VYMEZENÍ ROZSAHU A ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMŮ – na základě návrhu stavby stanovíme rozsah průzkumů, které je nutné provést před zpracováním dalších fází projektu – inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum, zasakovací zkouška, radonový průzkum, korozní průzkum, hluková studie aj.
 • ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE DOKUMENTU BEP – BIM Execution Plan

4. PROJEKT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY, PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění povolení stavby.

 • VYTVOŘENÍ AUTORIZOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projekt kromě stavebního řešení obsahuje všechny specializované části jako statika, požárně-bezpečnostní řešení, zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika aj. Projekty dopravních ploch a komunikací, přípojek, osvětlení, sadových úprav a další stavební objekty.   Zhotovení projektu stavební části (případně také speciálních částí) nejkvalitnější metodou projekce staveb – metodou informačního modelování budov (BIM – Building Information Modeling). Jedná se o projekci staveb, která vytváří digitální dvojče stavby 1:1 a osazuje jej do digitálního modelu terénu. Specifickým zobrazením modelu jsou klasické stavební půdorysy, řezy, pohledy dále pak 3D axonometrické a perspektivní náhledy na model. Součástí výstupů je kromě výše uvedeného také samotný informační model(y) stavby v otevřeném, volně zobrazitelném formátu .ifc.
 • VIRTUÁLNÍ REALITA – přímým převedením informačního modelu stavby a doplněním realistických textur a zeleně Vás přeneseme do světa, kde Vaše stavební plány jsou již realitou. A to přímo u nás v kanceláři. Virtuální realita s brýlemi o rozlišení 4K na naší stanici pro virtuální realitu vybavenou grafickou kartou NVIDIA RTX 3080 Ti přináší realistický zážitek ze stavby a jejich souvislostí, které jsou jinak vnímatelné jen při skutečném užívání stavby. Po exportu je možné si zobrazit také na vlastním PC.
 • TVORBA VIZUALIZACÍ, VIDEÍ, 360° PANORAMAT, GRAFICKÝCH MATERIÁLŮ – komplexní příprava marketingových podkladů k propagaci projektu.
 • STUDIE ZASTÍNĚNÍ/ PROSLUNĚNÍ – výpočet dle norem pro úřady, grafické zobrazení zastínění v programu pro informační modelování stavby (Revit), nebo přibližné zobrazení zastínění a oslunění v jednotlivých měsících roku ve virtuální realitě.
 • KONZULTACE S ENERGETICKÝM SPECIALISTOU A PENB
 • VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST
 • ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH PRŮZKUMŮ – pedologický průzkum, hluková studie, radonový průzku, inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum, zasakovací zkouška, průzkum na azbest aj.
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST- zajištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj. možnost napojení na dopravní infrastrukturu, zabezpečení požární vody atd. – upřesnění podmínek dle předchozích fází projektu, zajištění stanovisek dotčených orgánů k projektu, vyřízení výjimky, vodoprávní řízení, zajištění vynětí ze ZPF, kácení, připojení komunikace aj.
 • ROZPOČET – vypracování rozpočtu na základě dokumentace pro povolení stavby.
 • ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE DOKUMENTU BEP – BIM Execution Plan

5. PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění realizace stavby.

 • VYTVOŘENÍ AUTORIZOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v podrobnosti pro provádění stavby. Projekt kromě stavebního řešení obsahuje všechny specializované části jako statika, požárně-bezpečnostní řešení, zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika aj. v realizačním stupni dokumentace. Zhotovení projektu stavební části (případně také speciálních částí) nejkvalitnější metodou projekce staveb – metodou informačního modelování budov (BIM – Building Information Modeling). Jedná se o projekci staveb, která vytváří digitální dvojče stavby 1:1 a osazuje jej do digitálního modelu terénu. Díky prostorové 3D koordinaci s profesemi zpracovanými metodou BIM je možné odhalit zásadní kolize i na skrytých místech a vyřešit vše ještě před výstavbou. Specifickým zobrazením modelu jsou klasické stavební půdorysy, řezy, pohledy dále pak 3D axonometrické a perspektivní náhledy na model. Součástí výstupů je kromě výše uvedeného také samotný informační model(y) stavby v otevřeném, volně zobrazitelném formátu .ifc.
 • VIRTUÁLNÍ REALITA – přímým převedením informačního modelu stavby a doplněním realistických textur a zeleně Vás přeneseme do světa, kde Vaše stavební plány jsou již realitou. A to přímo u nás v kanceláři. Virtuální realita s brýlemi o rozlišení 4K na naší stanici pro virtuální realitu vybavenou grafickou kartou NVIDIA RTX 3080 Ti přináší realistický zážitek ze stavby a jejich souvislostí, které jsou jinak vnímatelné jen při skutečném užívání stavby. Po exportu je možné si zobrazit také na vlastním PC.
 • TVORBA VIZUALIZACÍ, VIDEÍ, 360° PANORAMAT, GRAFICKÝCH MATERIÁLŮ – komplexní příprava marketingových podkladů k propagaci projektu.
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST- zajištění doplňkových průzkumů, vyřízení záboru před realizací apod.
 • ROZPOČET – vypracování podrobného plného a slepého položkového rozpočtu na základě dokumentace pro provádění stavby.
 • SPOLUPRÁCE NA VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY
 • ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE DOKUMENTU BEP – BIM Execution Plan
 • ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚRU NEBO POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ ( CDE – Common Data Environment ) – systém pro časově a pravomocně evidovaný přístup k projektovým dokumentům. Systém umožňuje efektivní správu revizí, úkolů se vzdáleným přístupem a notifikacemi. Jedná se o systém řízení informací, tak aby vždy byly dostupné aktuální informace a zúčastnění měli o nich přehled.
 • ZAJIŠTĚNÍ A POMOC PŘI VÝBĚRU SYSTÉMU PRO SPRÁVU BUDOV  (CAFM Computer-Aided Facilities Management ) a spolupráce na provázání softwaru s modelem stavby

6. PROJEKT INTERIÉRU

Komplexní výkresová dokumentace k realizaci interiéru

 • KONCEPT INTERIÉRU – výkres interiéru s výběrem, pozice, velikosti, stylu a řešení klíčových prvků interiéru – Možnost řešení ve 3D a provázání na informační model stavby (BIM)
 • VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU – výkresy nábytku zhotoveného na míru, výkresy vybraných kusů nábytku – konkrétní typy sedačky, židlí, postelí, rozkresy veškerého vestavěného nábytku a kuchyňské linky, výběr koberců, závěsů, osvětlení, elektrických spotřebičů, vybavení terasy. Možnost řešení ve 3D a provázání na informační model stavby (BIM)
 • VIZUALIZACE, VIRTUÁLNÍ REALITA – Dle složitosti a potřebné míry detailu zajistéme pro Vás řešení na mírů. Vizualizace nebo virtuální realita s brýlemi o rozlišení 4K na naší stanici pro virtuální realitu vybavenou grafickou kartou NVIDIA RTX 3080 Ti přináší realistický zážitek ze stavby a jejich souvislostí, které jsou jinak vnímatelné jen při skutečném užívání stavby. Po exportu je možné si zobrazit také na vlastním PC.

7. AUTORSKÝ DOZOR

Spolupráce při realizaci stavby a jejím ukončení.

 • ÚČAST NA KONTROLNÍCH DNECH –  vyjádření názoru zhotovitele projektu na průběh prací, specifikování dílčích realizačních detailů, účast na vzorkování materiálů,
 • KONTORLA PROVÁDĚNÍ STAVBY PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – zajištění dohledu nad výsledkem projektu v jeho komplexních souvislostech např. z pohledu možných záměn materiálů a řešení navrhnutých dodavatelem.
 • ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚRU NEBO POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ ( CDE – Common Data Environment ) – systém pro časově a pravomocně evidovaný přístup k projektovým dokumentům. Systém umožňuje efektivní správu revizí, úkolů se vzdáleným přístupem a notifikacemi. Jedná se o systém řízení informací, tak aby vždy byly dostupné aktuální informace a zúčastnění měli o nich přehled. Přístup projektanta, investora, i stavby k efektivní spolupráci.
 • ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN
 • SPOLUPRÁCE PŘI KOLAUDACI

8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Aktualizace informačního modelu stavby pro kolaudaci a pro užívání stavby.

 • VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY – dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zapracování změn předaných při realizaci stavby. Výstupem je kromě výkresové projektové dokumentace také informační model budovy (BIM – Building Information Modeling) pro další využití při užívání stavby ve volně zobrazitelném formátu .ifc.
 • ZHOTOVENÍ LASEROVÉHO SKENU STAVBY s přesností 2mm stacionárním skenerem, sken je polohově a výškově připojený do S- JTSK a Bpv. a umožňuje okamžité zarovnání s modelem stavby. Následně provedeme porovnání skenu s projektovým modelem a aktualizujeme model dle skutečnosti. Výstupem je registrované mračno bodů ve formátech .rcp, .e57, prohlížečka 360 panoramatických snímků stavby a informační model stavby skutečného provedení.
 • VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA INFORMACE – ( EIR Employer’s Information Requirements )
 • ZAJIŠTĚNÍ A POMOC PŘI VÝBĚRU SYSTÉMU PRO SPRÁVU BUDOV  (CAFM Computer-Aided Facilities Management ) ) a spolupráce na provázání softwaru s modelem stavby