PROJEKTOVÉ SLUŽBY PRO REKONSTRUKCE

Poskytované projektové služby pro rekonstrukce a přestavby jsou založeny na standardu profesních komor a jsou rozšířeny o další doplňkové služby. Níže naleznete soupis poskytovaných služeb a detailnější popis s čím Vám v dané fázi projektového záměru můžeme pomoci.

1. PORADENSTVÍ PŘED KOUPÍ NEMOVITOSTI

Vyhodnocení technického stavu a vhodnosti nemovitosti a pozemků pro daný záměr.

2.PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Vyhodnocení vstupních dat, sestavení rozsahu požadovaných podkladů k projektu a jejich zajištění.

3.NÁVRH STAVBY STUDIE

Vyhotovení celkového urbanistického a architektonického řešení včetně konstrukčního a materiálové řešení a koncepce řešení technického zařízení budovy.

4. PROJEKT PRO UMÍSTĚNÍ, PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění povolení stavby.

5. PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění realizace stavby.

6. PROJEKT INTERIÉRU

Komplexní výkresová dokumentace k realizaci interiéru.

7. AUTORSKÝ DOZOR

Komplexní výkresová dokumentace k realizaci interiéru.

8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Aktualizace informačního modelu stavby pro kolaudaci a pro užívání stavby.

1. PORADENSTVÍ PŘED KOUPÍ NEMOVITOSTI

Vyhodnocení technického stavu a vhodnosti nemovitosti a pozemků pro daný záměr.

 • OBHLÍDKA STAVBY S INVESTOREM – vyhodnocení stavebně technického stavu, případně statiky objektu, vyhodnocení dispozičního řešení a možnosti jeho dalšího využití.
 • VYPRACOVÁNÍ TEXTOVÉHO POSUDKU
 • ZAJIŠTĚNÍ IFORMACÍ O POLOZE INFORMAČNÍCH SÍTÍ AJ. PRO MOŽNOU PŘÍSTAVBU viz. bod novostavby – I. studie zastavitelnosti.

2. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Vyhodnocení vstupních dat, sestavení rozsahu požadovaných podkladů k projektu a jejich zajištění.

 • GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – vymezení rozsahu a podrobnosti dle záměru a zajištění geodetického zaměření pozemku– polohopis, výškopis, 3D vrstevnice po 0.1m aj.
 • ZHOTOVENÍ LASEROVÉHO SKENU STAVBY s přesností 2mm stacionárním skenerem, sken je polohově a výškově připojený do S- JTSK a Bpv. Jako výstup Vám předáme registrované mračno bodů ve formátech .rcp, .e57, 360 panoramatických snímků stavby.
 • ZAJIŠTĚNÍ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE KE STABĚ – např. z archivu stavebního úřadu nebo okresního archivu, širší rešerší
 • ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PASPORTU STAVBY – Zpracování dokumentace skutečného stavu Pasport stavby -zpracovaná ve 3D metodou metodou informačního modelování budov (BIM – Building Information Modeling). Jedná se o projekci staveb, která vytváří digitální dvojče stavby 1:1 a umožňuje další fázování modelu (demolice, nový stav, přístavby včetně jejich osazení do terénu). Modelace stávajícího stavu probíhá na základě mračna bodů, tvorba výkresů stávajícího stavu (půdorysy, řezy, pohledy, zpráva, zapracování archivních podkladů) 1:50 (pasport dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), včetně zapracování archivních podkladů
 • POSOUZENÍ ZÁMĚRU KLIENTA, POMOC SE SESTAVENÍM STAVEB. PROGRAMU – soupis funkčních a prostorových požadavků na stavbu
 • KONZULTACE S ENERGETICKÝM SPECIALISTOU A PENB -stávající, nový  cílový stav
 • SESTAVENÍ DOKUMENTU POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA INFORMACE ( EIR Employer’s Information Requirements ) – pro projekty zpracovávané metodou BIM – zásadní dokument určující požadavky objednatele na negrafickou část informačních modelů např. z hlediska využití v rámci provozní fáze stavby.
 • SESTAVENÍ DOKUMENTU PLÁNU REALIZACE BIM ( BEP – BIM Execution Plan)- pravidla pro tvorbu informačních modelů u konkrétní zakázky např. s ohledem na verze softwaru, datový standard, klasifikaci prvků apod.
 • PŘEDPROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ČINNOST – vyhodnocení souladu nového vyžití stavby s územním plánem, možnost navýšení spotřeby médií, předjednání potřebného rozsahu dokumentace se stavebním úřadem aj. Pro přístavby platí obdobná činnost jako pro novostavby.
 • VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST – pro nový účel využití, nástavbu
 • ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ- TECHNICKÉHO PRŮZKUMU – sestavení rozsahu stavebně-technického průzkumu a jeho zajištění
 • ZAJIŠTĚNÍ VLHKOSTNÍHO PRŮZKUMU – zjištění příčiny výskytu vlhkosti a vlhkostních defektů
 • MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM – zajištění prověření stavu dřevěných prvků
 • PRŮZKUM NA AZBEST – zajištění průzkumu na azbest se specifikací opatření pro provádění stavby
 • DENDROLOGICKÝ PRŮZUM- základní soupis pro kácení x podrobný průzkum
 • FOTODOKUMENTACE
 • FOTOGRAFIE ÚZEMÍ Z DRONU
 • MAJETKOVÉ A SPRÁVNÍ PŘEDJEDNÁNÍ STAVBY – s vlastníky, stavebním úřadem  atd. včetně vyhotovení pomocných průzkumů, rešerší a grafických podkladů
 • SESTAVENÍ ZÁMĚRU OBNOVY  a jeho předjednání s památkovou péčí

Vyhotovení celkového urbanistického a architektonického řešení včetně konstrukčního a materiálové řešení a koncepce řešení technického zařízení budovy.

 • VYTVOŘENÍ NÁVRHU STAVBY – zhotovení projektu studie vytvořením nové časové fáze v modelu pasportu stavby. Díky metodě informačního modelování budov (BIM – Building Information Modeling) můžeme efektivně pracovat se stávajícím stavem budovy a návrhem přestavby a průběžně stále porovnávat varianty řešení s cílem minimalizace nákladů.  Digitální dvojče stavby 1:1 přináší stálou kontrolu nad průběhem projektu i z časového hlediska etapizace (BIM 4D). Specifickým zobrazením modelu jsou klasické stavební půdorysy, řezy, pohledy, výkresy demolic již v rané fázi stavby, dále pak 3D axonometrické a perspektivní náhledy na model. Součástí výstupů je kromě výše uvedeného souhrnná zpráva a situační výkresy, dále pak samotný informační model stavby v otevřeném, volně zobrazitelném formátu .ifc.
 • KONCEPT ZAHRADY/ OKOLNÍ ZELENĚ – součástí návrhu je také vytvoření koncepce zahrady nebo souvisejících ploch zeleně – půdorysný výkres
 • VIRTUÁLNÍ REALITA – přímým převedením informačního modelu stavby a doplněním realistických textur a zeleně Vás přeneseme do světa, kde Vaše stavební plány jsou již realitou zasazenou do kontextu stávajícího stavu. A to přímo u nás v kanceláři. Virtuální realita s brýlemi o rozlišení 4K na naší stanici pro virtuální realitu vybavenou grafickou kartou NVIDIA RTX 3080 Ti přináší realistický zážitek ze stavby a jejich souvislostí, které jsou jinak vnímatelné jen při skutečném užívání stavby. Virtuální realitu je možné si zobrazit také na vlastním PC.
 • TVORBA VIZUALIZACÍ, VIDEÍ, 360° PANORAMAT, GRAFICKÝCH MATERIÁLŮ, OSAZENÍ DO SNÍMKŮ Z DRONU – komplexní příprava marketingových podkladů k propagaci projektu, pro získání stanovisek památkové péče a jako další podpora projednání projektu.
 • STUDIE ZASTÍNĚNÍ/ PROSLUNĚNÍ – grafické zobrazení zastínění v programu pro informační modelování stavby (Revit), výpočet dle norem pro úřady, nebo přibližné zobrazení zastínění a oslunění v jednotlivých měsících roku ve virtuální realitě. Nové využití stavby obvykle přináší legislativní požadavky, které dříve nemusely být zohledněny.
 • VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST – nové využití nebo rozšíření stavby často vyžaduje více parkovacích míst. Tyto parkovací místa musí být zajištěny na vlastním pozemku, nebo smluvně.
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST- zajištění informací o existenci sítí, možnosti napojení stavby na inženýrské sítě, vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a jeho podmínkami, odstupy staveb, analýzy z archivních geologických průzkumů v lokalitě včetně řešení odtoku srážkových vod, záplavové, sesuvné území aj. možnost napojení na dopravní infrastrukturu, zabezpečení požární vody atd.
 • VYMEZENÍ ROZSAHU A ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMŮ – na základě návrhu stavby stanovíme rozsah průzkumů, které je nutné provést před zpracováním dalších fází projektu – stavebně- technický průzkum, mykologický průzkum, vlhkostní průzkum, průzkum výskytu rorýsů aj. chráněných živočichů,  hluková studie aj.
 • ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE DOKUMENTU BEP – BIM Execution Plan
 • KONZULTACE S ENERGETICKÝM SPECIALISTOU A PENB -stávající, nový  cílový stav
 • SESTAVENÍ ZÁMĚRU OBNOVY  a získání stanoviska památkové péče

4. PROJEKT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY, PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění povolení stavby.

 • Projektové služby pro rekonstrukce a přístavy jsou svým rozsahem obdobné jako u novostaveb, výhodou je práce na fázovaném informačním modelu stavby (BIM 4D), která umožňuje stálou kontrolu a porovnání kolizí se stávajícím stavem. Podmínkou je obvykle nutnost provedení stavebně -technického průzkumů a dalších průzkumů, které je součástí předprojektové přípravy popsané v bodě 2. Ostatní body se shodují s novostavbami viz. také zde.

5. PROJEKT PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY, SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Komplexní projektová a inženýrská činnost k zajištění realizace stavby.

 • Rozsah činností je obdobný jako u novostaveb, výhodou je práce na fázovaném informačním modelu stavby (BIM 4D), která umožňuje stálou kontrolu a porovnání kolizí se stávajícím stavem. Viz. také zde.

6. PROJEKT INTERIÉRU

Komplexní výkresová dokumentace k realizaci interiéru.

 • Rozsah činností je obdobný jako u novostaveb, výhodou je práce na fázovaném informačním modelu stavby (BIM 4D), která umožňuje stálou kontrolu a porovnání kolizí se stávajícím stavem. Viz. také zde.

7. AUTORSKÝ DOZOR

Spolupráce při realizaci stavby a jejím ukončení.

8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Aktualizace informačního modelu stavby pro kolaudaci a pro užívání stavby.