PASPORTIZACE STAVEB S VYUŽITÍM LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Zhotovujeme pasporty staveb s využitím laserového skenování. Laserové skenování je metoda zaměření umožňující snímání velkého množství bodů v minimálním rozestupu za krátkou dobu observace. Vzniklá data se zobrazují jako tzv. mračno bodů, které tvoří velice přesný podklad pro následnou modelaci skutečného stavu budovy ve 3D. Tato metoda je velmi účinná pro dokumentaci historických staveb a pro zpracování projektu pro jejich obnovu. Své nezastupitelné místo má také při pasportizaci stávajících technologických staveb, kde vestavba nových nákladných zařízení klade vysoké nároky na přesnost projektu.

V praxi pasportizace staveb s využitím laserového skenování začíná volbou vhodné metody. Ve spolupráci s geodetickou kanceláří se vyhodnotí rozsah stavby, míra požadovaného detailu a náročnost. Na základě této rozvahy se zvolí metoda typu scaneru. Nezřídka může být pro interiér stavby zvolena jiná metoda než pro exteriér. Pro mapování komplikovaných tvarů střech, které nelze zaměřit ze stavby samotné nebo z okolních budov se používá fotogrammetrie z dronu. Obvyklým výstupem úvodní fáze zpracovávané geodetickou kanceláří je mračno bodů ukotvené v souřadnicích S-JTSK a to v předem dohodnutém datovém formátu.

V následující fázi modelování budovy si projektant podloží výstupy ze zaměření do souřadnicového systému projektu a společně s dalšími doplňujícími podklady, jako jsou např. fotografie, začíná modelovat budovu. Mračno bodů nikdy nenahrazuje práci při modelaci objektu. Neexistuje automatizovaný způsob převodu husté sítě bodů na geometrii objektu. Tento převod totiž jednoduše není možný, body nesou pouze informaci o své poloze, hodnotě odrazivosti, případně barvě aj., ale nikdy ne o tom, že jsou např. součástí stěny nebo stropu, nebo že se jedná o okno. Mračno bodů slouží jako podklad pro vymodelování prvků stavebního modelu s maximální geometrickou přesností. Veškeré informace v rámci metody BIM vkládá do projektu v rámci projekčního softwaru projektant a to na základě podkladů a svých zkušeností. V tomto ohledu je proto mnohem vhodnější zpracovává-li tuto fázi již projekční firma.

We make As-Built Documentation using laser scanning.Laser scanning is a method which uses a laser beam to find the 3D position of a point on an objects surface. By repeating this process several million times the laser scanner is producing a so called “point cloud” which forms a very accurate basis for the subsequent modeling in 3D. This method is very effective for documentation of historical buildings and for the processing of projects for their restoration. It also has an irreplaceable role in the documentation of existing technological buildings, where the installation of new equipment places high demands on the accuracy of the project.

ŘÍZENÍ PROJEKTU V BIM ( BEP )

Abyste měli přehled o průběhu zpracování Vašeho stavebního projektu v BIM, o procesech správy modelu, nastavení výměnných formátů a také o dodávaném stupni grafických i negrafických informací, máme pro Vás připravený Plán realizace informačního modelu stavby – Bim Execution Plan (BEP). Tento plán jsme schopni přizpůsobit přímo Vašemu projektu a Vašim specifickým požadavkům na informace.

Bim Execution Plan ( BEP )
[BEP]